Las exposiciones de El Lissitzky a través del Cine-ojo

Autor/a: Dra. Luz Paz Agras

Gabinete dos Abstractos. Mecanismo vertical de paneis, O Lissitzky

Resumo

As Vangardas de principios do século XX exploran a capacidade creativa dos novos medios na arquitectura, como a cámara fotográfica ou o cinema. En proxectos propicios para a experimentación, autores como O Lissitzky parten da asimilación do ollo humano a un obxectivo mecánico que permite a formulación de novos conceptos espaciais. Unha lectura en paralelo de recursos do Cinema-ollo de Vertov sobre proxectos expositivos do Lissitzky, sitúa algunhas das súas propostas como exemplos paradigmáticos da experimentación perceptiva do espectador sobre o obxecto artístico e, nun sentido máis amplo, sobre a arquitectura. A través da análise de recursos cinematográficos da película O Home coa Cámara (1929) interprétanse aspectos arquitectónicos nos espazos expositivos do Gabinete dos Abstractos e PRESSA, trazando vínculos que disolven os límites disciplinares.

The Avant-Garde movements of the twentieth century explored the creative possibilities of new types of media in architecture, such as the photographic camera or cinema. In a series of experimental projects, authors such as El Lissitzky based their work on assimilating the human eye with a mechanical lens, making it possible to create new concepts of space. A simultaneous consideration of the resources of Vertov’s Cine-Eye in relation to the exhibition projects of El Lissitzky reveals some of his proposals as paradigmatic examples of the perceptive experimentation of the viewer in relation to art, and in a wider sense, to architecture. By analysing the cinematic resources of the film Man with a Movie Camera (1929), architectural aspects are analysed in the exhibition spaces of the Abstract Cabinet and PRESSA, identifying connections that break down the boundaries between the different disciplines.

Palabras chave

O Lissitzky, cinema-ollo, arquitectura, cine; espacio expositivo

Máis Artigos

Electromecánico, ilimitado, universal.
Por Dr. Juan Ignacio Prieto López
Ver artigo —>

Perret & Piacentini. Análisis comparativo de dos arquitecturas paralelas
Por Dr. José Ramón Alonso Pereira
Ver artigo —>