O Cabo do mundo: el camino del vino. Arquitectura rural y paisajes culturales

Autor/a: Antía Grobas Pérez

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Esquema de los distintos agropaisajes de los asentamientos escogidos. Antía Grobas Pérez

Resumo

A produción do viño na Ribeira Sacra é unha arte moi antiga, implantada xa polos romanos. Era un viño de importación, polo que as institucións eclesiásticas, na que a dieta era a base de viño, comenzaron a ter doazóns de campos de cultivo pola parte dos seus ieis, a cambio de conseguir a salvación eterna. Anos máis tarde constitúese a Orde Benedictina de Cluny, introducindo melloras na produción de viño, cambiando o rumbo do viño nesta zona de Galicia.Herdanza monástica, e herdanza familiar, xa que o arte de coseitar a vide practicábase dende séculos atrás. Era unha zona pobre, onde a súa actvidade econónmica proviña da venta do viño que eles mesmos producían. Os seus asentamentos estaban condicionados pola propia paisaxe, tiñan que adaptarse. Hai unha dinámica antrópica que compleméntase ca natural, a paisaxe, o escenario cambia. Ter a necesidade de transformalo, para poder coseitar a uva e colocar as viñas.Aparecen os socalcos, muros construídos a pedra seca, que desempregan un papel esencial non só na produción do viño, senón tamén na prevención de escorramentos de terras, inundacións, impedindo o desgaste dos cañóns por erosión.O área a estudar neste traballo abarca o Meandro do Cabo do Mundo, dentro dos cañóns do Río Padre de Galicia, o Miño. O auga, un elemento organizador dos asentamentos dende a época das grandes culturas exipcias. O auga é o camiño a seguer, o eixo Miño-Sil é a columna vertebral da Ribeira Sacra, o sendero da peregrinación hacia o viño.Esta paisaxe tan accidentada dos cañóns do Miño escalónase, dende o pico máis alto, ata a beira do río, otorgando unha carácter completamente distinta. Hai unha comunicación, os socalcos tamén facilitan as conexións entre aldeas, da mesma maneira que o fai o auga, establecendo unha relación social entre distintos mundos, o natural mais o antrópico.

La producción del vino en la Ribeira Sacra es un arte muy antiguo, implantado por los romanos. Era un vino de importación, por lo que las instituciones eclesiásticas, cuya dieta era a base de vino, comenzaron a tener donaciones de campos de cultivo por parte de sus ieles, a cambio de conseguir la salvación eterna. Años más tarde, se establece la Orden Benedictina de Cluny, introduciendo mejoras en la producción del vino, cambiando el transcurso del vino en esta zona de Galicia. Legado monástico, y legado familiar, ya que el arte de cosechar la vid se practica desde siglos atrás. Era una zona pobre, donde su actividad económica provenía de la venta del vino que ellos mismos producían. Sus asentamientos estaban condicionados por el propio paisaje, debían adaptarse. Hay una dinámica antrópica que se complementa con la natural, el paisaje, el escenario cambia. Había una necesidad de transformarlo, para poder cosechar la uva y colocar los viñedos. Aparecen los socalcos, muros construídos a pedra seca, que desempeñan un papel esencial no sólo en la producción del vino, sino también en la prevención de deslizamientos de tierras, inundaciones, avalanchas, impidiendo el desgaste de los cañones por la erosión. El área que se estudia en este trabajo abarca el Meandro del Cabo do Mundo, dentro de los cañones del Río Padre de Galicia, el Miño. El agua, un elemento organizador de los asentamientos desde la época de las grandes culturas egipcias. El agua es el camino a seguir, el eje Miño-Sil es la columna vertebral de la Ribeira Sacra, el sendero de peregrinación hacia el vino.Este paisaje tan accidentado de los Cañones del Miño se escalona, desde el pico más alto, hasta la orilla del río, otorgándole un carácter completamente distinto. Hay una comunicación, los socalcos facilitan las conexiones entre aldeas, igual que lo hace el agua, estableciendo una relación social entre distintos mundos, el natural y el antrópico.

The production of wine in the Ribeira Sacra is a very old art, implanted by the Romans. It was an imported wine, so the ecclesiastical institutions, whose diet was based on wine, began to receive donations of cultivated ields from their faithful, in exchange for obtaining eternal salvation. Years later, the Benedictine Order of Cluny was established, introducing improvements in wine production, changing the course of wine in this area of Galicia.Monastic legacy, and family legacy, since the art of harvesting the vine has been practiced for centuries. It was a poor area, where their economic activity came from the sale of the wine they themselves produced. Their settlements were conditioned by the landscape itself, they had to adapt. There is an anthropic dynamic that complements the natural one, the landscape, the scenery changes. There was a need to transform it, to be able to harvest the grapes and place the vineyards.The socalcos appear, walls built with pedra seca system, which play an essential role not only in the production of wine, but also in the prevention of landslides, loods, avalanches, preventing the wear of the canyons by erosion.The area studied in this work covers the Cabo do Mundo Meander, within the canyons of the Padre de Galicia River, the Miño. Water, an organizing element of settlements since the time of the great Egyptian cultures. Water is the path to follow, the Miño-Sil axis is the backbone of the Ribeira Sacra, the pilgrimage path to wine.This rugged landscape of the Cañones del Miño is staggered, from the highest peak, to the riverbank, giving it a completely different character. There is communication, the socalcos also facilitate connections between villages, just as water does, establishing a social relationship between different worlds, the natural and the anthropic.

Palabras chave

Vino Wine Socalco Agua Water Paisaje Landscape Legado Legacy

Máis Traballos

Espacios arquitectónicos en la saga de James Bond: las guaridas del villano y su relación con la modernidad
Por Rafael Señarís Calviño
Ver traballo —>

A Ínsua, abandono e ocupación
Por Laura Díaz Miranda
Ver traballo —>