Perret & Piacentini. Análisis comparativo de dos arquitecturas paralelas

Autor/a: Dr. José Ramón Alonso Pereira

Inmueble Raynouard portal y cuerpo inferior, Marcello Piacentini

Resumo

É habitual entender a vivenda dos mestres da arquitectura como manifesto das súas respectivas arquitecturas. Adoitan con todo identificarse esas vivendas con modelos unifamiliares, relegando os exemplos colectivos. Case tan só sálvase dese esquecemento o apartamento-taller que Lle Corbusier elevou en Porte Molitor (1930-33). Hai con todo, polas mesmas datas outros dous exemplos de casa-estudo de senllos mestres do seu tempo: Perret e Piacentini. Ambas son paralelas na súa dinámica vital e nos seus programas: a casa-estudo romana de Piacentini no Lungotevere Tor dei Nona (1929-31) e o inmoble parisiense de Raynouard (1929-33), onde Perret estableceu o seu domicilio e o seu estudo. A coincidencia do tema e o paralelismo do lugar facilitan a análise comparativa nun tempo histórico común, que se debate entre tradición e vangarda.

It is very common to understand the home of the masters of architecture as a manifesto of their respective architectures. Nevertheless, those houses are usually identified with single-family models, relegating collective examples. Only the apartment-atelier that Le Corbusier elevated in Porte Molitor (1930-33) is saved from this oblivion. However, there are at the same time two other examples of house-studio by two masters of the moment: Perret and Piacentini. Both are parallel in their vital dynamics and in their programs: The Roman house-studio of Piacentini in Lungotevere Tor di Nona (1929-31) and the Parisian building of Raynouard (1929-33), where Perret established his home and his agence (office). The coincidence of theme and the parallelism of place facilitate the comparative analysis in a common historical time, with their debates between tradition and vanguard.

Palabras chave

Perret, Piacentini, arquitectura italiana, arquitectura francesa, Novecento

Máis Artigos

Las exposiciones de El Lissitzky a través del Cine-ojo
Por Dra. Luz Paz Agras
Ver artigo —>

El panoptismo más allá de las prisiones
Por Dr. Óscar Pedrós Fernández
Ver artigo —>