Umbrales, el equilibrio de los opuestos: Estrategias de creación de espacios intermedios en el umbral del Banco Bilbao de Sáenz de Oíza

Autor/a: Paula Trillo Sequeiro

Titor/a: Dra. María Sonia Vázquez Díaz

portada revista Arquitectura nº 228. Sáenz de Oíza con el Banco Bilbao de fondo

Resumo

Os limiares son lugares nos cales dous conceptos opostos como interior/exterior chegan a equilibrarse logrando un espazo con sensación de intermedio. Dotalos de características que participen de ambos os mundos, adquirindo carácter propio, sen desvincularse do edificio nin da contorna, implica un coidado minucioso á hora de proxectar e materializar a súa conexión co terreo. Un limiar paradigmático para o seu estudo é o do Banco Bilbao de Castellana 81. Nel, Oíza logra mediante unha implantación singular a modo de cráter, unha gradación desde a rúa ao edificio pola cal nos fai fluír desdibujando o punto no que deixamos de estar nun para acceder ao outro. Coa análise eminentemente gráfica e de experimentación directa, percíbese como unha manipulación intencionada da luz, o son ou o espazo, contribúen a crear equilibrio entre espazos aparentemente opostos. Mediante o descolgue da fachada e o achegamento do terreo a ela, conséguese definir un espazo contido en equilibrio interior/exterior.

Los umbrales son lugares en los cuales dos conceptos opuestos como interior/exterior llegan a equilibrarse logrando un espacio con sensación de intermedio. Dotarlos de características que participen de ambos mundos, adquiriendo carácter propio, sin desvincularse del edificio ni del entorno, implica un cuidado minucioso a la hora de proyectar y materializar su conexión con el terreno. Un umbral paradigmático para su estudio es el del Banco Bilbao de Castellana 81. En él, Oíza logra, mediante una implantación singular a modo de cráter, una gradación desde la calle al edificio por la cual nos hace fluir desdibujando el punto en el que dejamos de estar en uno, para acceder al otro. Con el análisis eminentemente gráfico y de experimentación directa, se percibe cómo una manipulación intencionada de la luz, el sonido o el espacio, contribuyen a crear equilibrio entre espacios aparentemente opuestos. Mediante el descuelgue de la fachada y el acercamiento del terreno a ella, se consigue definir un espacio contenido en equilibrio interior/exterior.

Thresholds are places where two opposing concepts such as interior/exterior come to balance each other, achieving a space with a sense of in-betweenness. Providing them with characteristics that participate in both worlds, acquiring their own character, without disassociating themselves from the building or the surroundings, implies meticulous care when designing and materialising their connection with the land. A paradigmatic threshold for his study is that of the Banco Bilbao in Castellana 81. In it, Oíza achieves, by means of a singular crater-like implantation, a gradation from the street to the building through which he makes us flow, blurring the point at which we cease to be in one to access the other. With the eminently graphic analysis and direct experimentation, it is perceived how an intentional manipulation of light, sound or space contributes to creating balance between apparently opposing spaces. By hanging down the façade and bringing the ground closer to it, it is possible to define a contained space in interior/exterior balance.

Palabras chave

Zaguán, Fenomenología arquitectónica, Promenade, Interior/exterior, Threshold, Fenomenoloxía arquitectónica, Entrance hall, Architectural phenomenology, Inside/outside

Máis Traballos

El mueble en la casa japonesa: Estrategias de versatilidad en los proyectos domésticos de SANAA.
Por Eva Cadilla Gondar
Ver traballo —>

La mina y el proceso evolutivo de Lieres
Por Inés Cueto López
Ver traballo —>