A captura do intanxible: estratexias arquitectónicas para a xeración de emoción a través da materialización da natureza no espazo cotián da Vila Mairea

Autor/a: Oliva Teijeiro Fernández

Titor/a: Dra. María Sonia Vázquez Díaz

Collage fotográfico do percorrido perceptivo da Vila Mairea. Oliva Teijeiro Fernández

Resumo

A arquitectura é o soporte da vida cotiá e as experiencias humanas e considérase á vez un instrumento de comunicación de significados e transmisión de emocións. Profundar na relación entre a materialidade arquitectónica e as analoxías percibidas proporciónanos ferramentas para o control do deseño dos espazos arquitectónicos. A análise pormenorizada das obras mestras de arquitectura axudaranos a descodificar as estratexias concretas que lles outorgan a calidade arquitectónica. Existe consenso sobre o importante papel que xoga a natureza na Vila Mairea como enriquecedora dos espazos e xeradora de emocións. Neste traballo estudarase en detalle, a través do debuxo e a análise gráfica, parte do percorrido pola Vila Mairea de Aino e Alvar Aalto en base a lecturas proporcionadas polos críticos, co obxectivo de revelar as características dos elementos arquitectónicos que materializan significados referentes á natureza e desencadean emoción.

La arquitectura es el soporte de la vida cotidiana y de las experiencias humanas y es a su vez un instrumento para la comunicación de significados y la transmisión de emociones. Profundizar en la relación entre la materialidad arquitectónica y las analogías percibidas, nos proporciona herramientas para el control del diseño de espacios arquitectónicos. El análisis pormenorizado de las obras maestras de la arquitectura nos ayudará a descodificar las estrategias concretas que les otorgan calidad arquitectónica. Existe un consenso sobre el importante papel que juega la naturaleza en Vila Mairea como enriquecedora de los espacios y generadora de emociones. En este trabajo se estudia en detalle, a través del dibujo y el análisis gráfico, parte del recorrido por Vila Mairea de Aino y Alvar Aalto en base a lecturas proporcionadas por críticos, con el objetivo de revelar las características de los elementos arquitectónicos que materializan significados referentes a la naturaleza y desencadenan emociones.

Architecture is the support of everyday life and human experiences and is in turn an instrument for communication and transmission of meanings and emotions. Deepening the relationship between architectural materiality and perceived analogies provides us with improved tools of design for architectural spaces. The detailed analysis of architectural masterpieces will help us to decode the particular strategies to achieve architectural quality. There is a consensus on the important role that nature plays in Vila Mairea as an enricher of spaces and generator of emotions. This work studies in detail, through drawing and graphic analysis, part of the tour through Vila Mairea, by Aino and Alvar Aalto, based on readings provided by critics, with the aim of revealing the characteristics of the architectural elements that materialize meanings referring to nature and trigger emotions.

Palabras chave

Fenomenoloxía hermenéutica, Arquitectura orgánica, Semioloxía arquitectónica, Affordance, Imaxe poética, Fenomenología hermenéutica, Imagen poética, Hermeneutic phenomenology, Organic architecture, Architectural semiology, Poetic image

Máis Traballos

La casa y el mueble en la obra de PKMN Architectures
Por Nel Fernández Alonso
Ver traballo —>

Nuevas expresividades en el paisaje natural: de “city” a la “ciudad de la cultura”
Por Carla Martínez Freire
Ver traballo —>