Nuevas expresividades en el paisaje natural: de “city” a la “ciudad de la cultura”

Autor/a: Carla Martínez Freire

Titor/a: Cristóbal Crespo González

Portada do TFG "Nuevas expresividades en el paisaje natural: de “city” a la “ciudad de la cultura”". Carla Martínez Freire

Resumo

Este traballo ten como finalidade estudar a colosal obra de “City” de Michael Heizer e a súa posible aproximación ao concepto de arquitectura. Para iso analizaranse tanto as súas influencias da arquitectura primitiva como a obra da “Cidade da Cultura” do arquitecto Peter Eisenman, obra que podería considerarse máis próxima a conceptos simbólicos ou abstractos máis próximos ás ideas do escultor.

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la colosal obra de “City” de Michael Heizer y su posible aproximación al concepto de arquitectura. Para ello se analizará tanto sus influencias de arquitecturas primitivas como la obra de la “Ciudad de la Cultura” del arquitecto Peter Eisenman, una obra que se podría considerar más próxima a conceptos simbólicos o abstractos que se acercan a las ideas del escultor.

The purpose of this work is to study the colosal work of “City” by Michael Heizer and its posible approach to the concept of architecture. To do this, both its influences of primitive architecture and the work of the “City of Culture” by architect Peter Eisenman will be analyzed, a work that could be considered closer to symbolic or abstract concepts that are closer to the sculptor’s ideas.

Palabras chave

Michael Heizer, Escultura, Arte, Peter Eisenman, Arquitectura, City, Ciudad de la Cultura

Máis Traballos

A captura do intanxible: estratexias arquitectónicas para a xeración de emoción a través da materialización da natureza no espazo cotián da Vila Mairea
Por Oliva Teijeiro Fernández
Ver traballo —>

Emoción, espacio y color. Acordes cromáticos en la Casa Gilardi de Luis Barragán
Por Belén Potel Conde
Ver traballo —>