Emoción, espacio y color. Acordes cromáticos en la Casa Gilardi de Luis Barragán

Autor/a: Belén Potel Conde

Titor/a: Dra. María Sonia Vázquez Díaz

Dibujo del recorrido de la Casa Gilardi. Belén Potel Conde

Resumo

A cor é un elemento determinante na arquitectura pola súa capacidade para xerar atmósferas e emocións. Este traballo estudia a influencia da cor no visitante aplicando os conceptos e significados da psicoloxía da cor aos espazos, mediante unha análise dos indicadores de presencia destos conceptos no edificio. Con este fin analizase a casa Gilardi e o seu cromatismo ao largo da secuencia espacial de acceso, vendo a relación entre a percepción dun usuario e as posibles lecturas dos significados socialmente compartidos aos que as atmósferas da casa remiten. O descubrimento do haz de remisións dos acordes cromáticos que compoñen o recorrido ata a alberca da casa Gilardi permite adquirir unha maior conciencia da trascendencia da selección do color no establecemento dunha narrativa arquitectónica coherente, ben sexa ao proxectar ou ben ao intervir sobre espacios preexistentes.

El color es un elemento determinante en la arquitectura por su capacidad para generar atmósferas y emociones. Este trabajo estudia la influencia del color en el visitante aplicando los conceptos y significados de la psicología del color a los espacios, mediante un análisis de los indicadores de presencia de estos conceptos en el edificio. Con este fin se analiza la casa Gilardi y su cromatismo a lo largo de la secuencia espacial de acceso, viendo la relación entre la percepción de un usuario y las posibles lecturas de los significados socialmente compartidos a los que las atmósferas de la casa remiten. El descubrimiento del haz de remisiones de los acordes cromáticos que componen el recorrido hasta la alberca de la casa Gilardi permite adquirir una mayor conciencia de la trascendencia de la selección del color en el establecimiento de una narrativa arquitectónica coherente, bien sea al proyectar o bien al intervenir sobre espacios preexistentes.

Colour is a determining element in architecture due to its capacity to generate atmospheres and emotions. This work studies the influence of colour on the visitor by applying the concepts and meanings of the psychology of colour to spaces, through an analysis of the indicators of the presence of these concepts in the building. To this end, the Gilardi house and its chromaticism are analysed along the spatial sequence of access, looking at the relationship between a user’s perception and the possible readings of the socially shared meanings to which the atmospheres of the house refer. The discovery of the bundle of references of the chromatic chords that make up the route to the swimming pool of the Gilardi house allows us to acquire a greater awareness of the transcendence of the selection of colour in the establishment of a coherent architectural narrative, whether when designing or intervening on pre-existing spaces.

Palabras chave

Color Emoción Acordes cromáticos Gilardi Barragán Colour Emotion Chromatic chords Cor

Máis Traballos

Arquitectura, ciudad y cine: la imagen de la ciudad distópica del futuro a través de Moebius y Blade Runner
Por Adrián Cordero Álvarez
Ver traballo —>