Arquitectura, ciudad y cine: la imagen de la ciudad distópica del futuro a través de Moebius y Blade Runner

Autor/a: Adrián Cordero Álvarez

Titor/a: Dra. Yolanda Pérez Sánchez

Composición de Fotogramas de "Blade Runner", "El Quinto Elemento", "Blade Runner 2049" y un fragmento de "The Long Tomorrow". Adrián Cordero Álvarez

Resumo

O deseño de espazos arquitectónicos e urbanos enlaza a práctica da arquitectura con expresións artísticas como o cinema e o cómic. Neste traballo estúdanse os espazos creados por Jean Giraud, «Moebius», no cómic The Long Tomorrow (1976), xerme do cyberpunk, e a súa influencia no cinema a través de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) e a súa secuela, Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), incorporando como nexo entre ambas O Quinto Elemento (Luc Besson, 1997). Para iso, clasifícanse e analizan os seus espazos, prestando especial atención aos referentes arquitectónicos que se usaron para crealos. Finalmente, establécese unha comparativa entre eles para comprobar o traslado desas espacialidades ás obras analizadas.

El diseño de espacios arquitectónicos y urbanos enlaza la práctica de la arquitectura con expresiones artísticas como el cine y el cómic. En este trabajo se estudian los espacios creados por Jean Giraud, «Moebius», en el cómic The Long Tomorrow (1976), germen del cyberpunk, y su influencia en el cine a través de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) y su secuela, Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), incorporando como nexo entre ambas El Quinto Elemento (Luc Besson, 1997). Para ello, se clasifican y analizan sus espacios, prestando especial atención a los referentes arquitectónicos que se usaron para crearlos. Finalmente, se establece una comparativa entre ellos para comprobar el traslado de esas espacialidades a las obras analizadas.

The design of architectural and urban spaces links the practice of architecture with artistic expressions such as cinema and comics. This paper studies the spaces created by Jean Giraud, «Moebius», in the comic The Long Tomorrow (1976), germ of cyberpunk, and its influence on cinema through Blade Runner (Ridley Scott, 1982) and its sequel, Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), incorporating The Fifth Element (Luc Besson, 1997) as a link between the two. To do this, their spaces are classified and analyzed, paying special attention to the architectural references that were used to create them. Finally, a comparison between them is established to verify the transfer of these spatialities to the analyzed works.

Palabras chave

Arquitectura Cómic Cine Moebius Blade Runner Architecture Comic Cinema

Máis Traballos

Emoción, espacio y color. Acordes cromáticos en la Casa Gilardi de Luis Barragán
Por Belén Potel Conde
Ver traballo —>

Estudo do Sanatorio Neuropsiquiátrico “El Pinar” a través das súas intervencións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno
Por Ana María Álvarez Domínguez
Ver traballo —>