Estudo do Sanatorio Neuropsiquiátrico “El Pinar” a través das súas intervencións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno

Autor/a: Ana María Álvarez Domínguez

Titor/a: Dr. Santiago Barge Ferreiros

Dibujo de detalle del alzado norte del Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar". Ana María Álvarez Domínguez

Resumo

A década dos ’60, foron anos dourados na Arquitectura Moderna Galega. Con Andrés Fernández-Albalat Lois traballando na zona norte, e Xosé Bar Bóo na zona sur de Galicia, a arquitectura galega renace despois de anos de regresión debidos á Guerra Civil. En 1965, Modesto Vázquez Noguerol encárgalle a Xosé Bar Bóo o proxecto para o seu novo Sanatorio Neuropsiquiátrico “El Pinar” na cidade de Vigo. O emprego do ladrillo cara vista, a flexibilidade para realizar unha arquitectura volumétrica e o contacto directo coa natureza, farán deste un edificio singular na obra de Xosé Bar. Esta investigación analizará o proxecto orixinal, en contraposición ao estado actual. Estudarase cada unha das sucesivas intervencións que derivan nun cambio radical da súa aparencia ata o resultado presente. Desenvolveranse unhas conclusións que determinarán as causas do actual declive e establecerá unhas pautas para o mantemento e conservación do Sanatorio na actualidade.

La década de los ’60, fueron los años dorados en la Arquitectura Moderna Gallega. Con Andrés Fernández-Albalat Lois trabajando en la zona norte, y Xosé Bar Bóo en la zona sur de Galicia, la arquitectura gallega renace después de años de regresión debidos a la Guerra Civil. En 1965, Modesto Vázquez Noguerol le encarga a Xosé Bar Bóo el proyecto para su nuevo Sanatorio Neuropsiquiátrico “El Pinar” en la ciudad de Vigo. El empleo del ladrillo cara vista, la flexibilidad para realizar una arquitectura volumétrica y el contacto directo con la naturaleza, harán de este, un edificio singular en la obra de Xosé Bar. Esta investigación analizará el proyecto original, en contraposición al estado actual. Se estudiará cada una de sus sucesivas intervenciones que derivan en un cambio radical de su apariencia hasta el resultado presente. Se desenvolverán unas conclusiones que determinarán las causas del actual declive y establecerá unas pautas para el mantenimiento y conservación del Sanatorio en la actualidad.

The decade of the ‘60s were the golden years in Modern Galician Architecture. With Andrés Fernández-Albalat Lois working in the north, and Xosé Bar Bóo in the south of Galicia, Galician architecture is reborn after years of regression due to the Civil War. In 1965, Modesto Vázquez Noguerol commissioned Xosé Bar Bóo the project for his new Neuropsychiatric Sanatorium “El Pinar” in the city of Vigo. The use of exposed brick, the flexibility to make a volumetric architecture and direct contact with nature, will make this a unique building in the work of Xosé Bar. This research will analyze the original project, in opposed to the current state. Each of its successive interventions that leads to a radical change in their aspect until the present result will be studied. Finally, conclusions will be drawn to determine the causes of the current decline and establish guidelines for the maintenance and conservation at the Sanatorium at present day.

Palabras chave

Restauración Xosé Bar Bóo Movemento Moderno Sanatorio Neuropsiquiátrico Vigo Movimiento Moderno Restoration Modern Movement Neuropsychiatric Sanatorium

Máis Traballos

Arquitectura, ciudad y cine: la imagen de la ciudad distópica del futuro a través de Moebius y Blade Runner
Por Adrián Cordero Álvarez
Ver traballo —>

Espacios arquitectónicos en la saga de James Bond: las guaridas del villano y su relación con la modernidad
Por Rafael Señarís Calviño
Ver traballo —>