Aldeas abandonadas de Galicia: la cartografía del abandono: aproximación a Pontevedra y sus comarcas

Autor/a: Dana León Parra

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Portada do TFG "Aldeas Abandonadas de Galicia. La Cartografía del Abandono: Aproximación a Pontevedra y sus Comarcas." Dana León Parra

Resumo

Galicia conta con máis de trinta mil entidades singulares de poboación, que supoñen case o cincuenta por cento do total do territorio español. Dende mediados do século pasado prodúcese un fenómeno de abandono dos núcleos rurais, feito que semella inexorable e que desde principios de século acelerouse. O complexo sistema de asentamento galego engade un matiz de dificultade para comprender o proceso de despoboamento que afecta a toda a comunidade. Para unha aproximación a este fenómeno, analizaranse os datos elaborados por fontes estatísticas como o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a súa posterior representación gráfica, configurando así unha cartografía de abandono. Este feito non se pode entender illado, senón que debe ser concibido no seu conxunto, polo que se aborda a análise do marco galego, para concretar posteriormente unha rexión concreta como é a provincia de Pontevedra.

Galicia cuenta con más de treinta mil entidades singulares de población, que suponen casi el cincuenta por ciento del total de territorio español. Desde mediados del siglo pasado se ha producido un fenómeno de abandono de los núcleos rurales, un hecho que parece inexorable y que desde el cambio de siglo se ha acelerado. El complejo sistema de asentamiento gallego añade un matiz de dificultad para comprender el proceso de despoblación que afecta a toda la comunidad. Para una aproximación a este fenómeno se analizarán los datos arrojados por las fuentes estadísticas como el Instituto Galego de Estatística (IGE) para su posterior representación gráfica configurando así una cartografía del abandono. Este hecho no se puede entender de manera aislada, sino que se debe concebir como un todo, por ello, se aborda el análisis del marco gallego, para posteriormente concretar una región determinada como es la provincia de Pontevedra.

Galicia has more than thirty thousand unique population entities, which account for almost fifty percent of the total Spanish territory. Since the middle of the last century there has been a process of abandonment of the rural nuclei, a fact that seems inexorable and that since the turn of the century has accelerated. The complex Galician settlement system adds a nuance of difficulty to understand the depopulation process that affects the entire community. For an approximation to this phenomenon, the data produced by statistical sources such as the Galician Statistics Institute (IGE) will be analyzed for later graphic representation, configuring a cartography of abandonment. This fact cannot be understood in isolation, but must be conceived as a whole, therefore, the analysis of the Galician framework is approached, to later specify a specific region such as the province of Pontevedra.

Palabras chave

Galicia Abandono Aldea Pontevedra Cartografía Parroquia Abandonment Village Cartography Parish

Máis Traballos

Halina Skibniewska, a vivenda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivenda postpandémica
Por Noelia Vázquez Abelenda
Ver traballo —>

Participación, igualdade e memoria. O papel do urbanismo no dereito á cidade
Por Aurora Gil Méndez
Ver traballo —>