Andrés Fernández-Albalat Lois en La Coruña: la arquitectura en relación con la ciudad

Autor/a: Raquel Álvarez Sánchez

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

Portada do TFG "ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS EN LA CORUÑA. La arquitectura en relación con la ciudad" Raquel Álvarez Sánchez

Resumo

Andrés Fernández-Albalat Lois está considerado un dos arquitectos clave no proceso de recuperación da modernidade que se leva a cabo en Galicia a mediados do século XX. A súa arquitectura caracterízase pola incorporación dos principios modernos, sempre dende unha perspectiva revisionista, á vez que introduce elementos propios da arquitectura tradicional galega. Tras titularse na Escola de Arquitectura de Madrid en 1956, Albalat establece o seu estudo profesional na Coruña, a súa cidade natal. Co tempo, cidade e arquitecto quedan intimamente ligados, cobrando os seus edificios razón de ser no contexto urbano ao mesmo tempo que se converten en elementos identitarios da cidade. Para analizar esta relación entre arquitectura e cidade estudarase unha serie de casos dentro da extensa obra coruñesa do arquitecto, atendendo especialmente á súa situación en puntos de conflicto dentro do texido urbano.

Andrés Fernández-Albalat Lois es considerado uno de los arquitectos claves en el proceso de recuperación de la modernidad que se lleva a cabo en Galicia a mediados del siglo XX. Su arquitectura se caracteriza por la incorporación de los principios modernos, siempre desde una perspectiva revisionista, a la vez que introduce elementos propios de la arquitectura tradicional gallega. Tras titularse en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1956, Albalat establece su estudio profesional en A Coruña, su ciudad natal. Con el tiempo, ciudad y arquitecto quedan íntimamente ligados, cobrando sus edificios razón de ser en el contexto urbano al mismo tiempo que se convierten en elementos identitarios de la ciudad. Para analizar esta relación entre arquitectura y se estudiará una serie de casos dentro de la extensa obra coruñesa del arquitecto, atendiendo especialmente a su situación en puntos de conflicto dentro del tejido urbano.

Andrés Fernández-Albalat Lois is considered one of the key architects in the process of recovery of Modernity that took place in Galicia in the mid-twentieth century. His architecture is characterized by the incorporation of modern principles, always from a revisionist perspective, as well as introducing elements of traditional Galician architecture. After graduating from the Madrid School of Architecture in 1956, Albalat established his professional studio in A Coruña, his hometown. Over time, city and architect become intimately linked, his buildings gaining a raison d’être in the urban context at the same time that they become identifying elements of the city. In order to analyze this relationship between architecture and the city, we will study a series of cases within the architect’s extensive work in A Coruña, paying special attention to their location at points of conflict within the urban fabric.

Palabras chave

Andrés Fernández-Albalat Arquitectura Recuperación de la modernidad A Coruña S. XX Architecture Recovery of modernity Recuperación da modernidade

Máis Traballos

SOCALCO, elemento constructor de la Ribeira Sacra
Por Joel Cotardo Valcárcel
Ver traballo —>

Halina Skibniewska, a vivenda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivenda postpandémica
Por Noelia Vázquez Abelenda
Ver traballo —>