Arquitectura bioclimática: consecuencias en el lenguaje arquitectónico

Autor/a: Piñeiro Lago, Marta

Titor/a: Dr. Óscar Pedrós Fernández

Opción b

Cubertas vexetais en Røros, Noruega

Resumo

Os tempos cambian e a sociedade cambia con eles. Como consecuencia a arquitectura evoluciona para dar resposta ás necesidades dunha época.

O problema do esgotamento de recursos enerxéticos e o desenvolvemento insustentable da sociedade actual fan necesaria a búsqueda de novas formas de arquitectura que permitan acadar unha solución a este problema, disminuíndo a demanda de recursos e incrementando o rendemento enerxético. Surxe así a arquitectura bioclimática e, con ela, unha nova linguaxe arquitectónica que non sempre é utilizada con fidelidade ós seus principios.

O obxectivo deste estudo é que o lector poda chegar a diferenciar ou xulgar con maior criterio se eses elementos dun novo modelo de arquitectura responden ou non de acordo ós pincipios desta nova tipoloxía arquitectónica.

Society changes over time and, as a result, architecture must develop to meet their needs.

The lack of energy resources and unsustainable development of modern society makes it necessary to look for new architecture forms, to reduce the demand on resources and increase energy efficiency in order to find a solution for this problem. This brings out the bioclimatic architecture and its new architectural language, not always used with fidelity to its principles.

The purpose of this work is so the reader can learn to differentiate and critically judge whether these architectural elements are properly used according to this new architectural typology or not.

Palabras chave

Arquitectura, bioclimática, bioclimatismo, sostible, eco

Máis Traballos

Arquitectura desde un espacio topológico en Oriente y Occidente
Por Bouza Romero, Laura
Ver traballo —>