Arquitectura desde un espacio topológico en Oriente y Occidente

Autor/a: Bouza Romero, Laura

Titor/a: Dr. Juan Ignacio Prieto López

Vista do monte Fudesute, Utagawa Hiroshige

Resumo

O modo en que o espazo é comprendido é unha parte fundamental do proxecto arquitectónico. A súa concepción non é un elemento illado, senón que está influída en grande medida polas condicións socioculturais do seu entorno máis próximo. Tampouco é un ente estático, senón que ten que responder fronte á realidade cambiante actual. Un mundo no que predomina unha atmosfera de transformación, tempo e sensibilidade, relacións topolóxicas que permitirán a subxectividade do espazo por cada individuo. Liberdade que enriquecerá a percepción espacial da sociedade. De este modo, o obxectivo desta investigación é o estudo da concepción topolóxica do espazo en dúas culturas tan influentes como a oriental e a occidental, analizando diferenzas e semellanzas entre obras clásicas e contemporáneas de ámbolos dous mundos.

The way in which space is understood is an essential part of the architectural project. Its conception is not an isolated element, but it is greatly influenced by the sociocultural conditions of its immediate surroundings. Neither is it a static entity, as it has to respond to today’s changing reality. A world in which an atmosphere of transformation, time and sensitivity prevails, topological relationships that will allow the subjectivity of space for each individual. Freedom that will enrich society’s spatial perception. Thus, the objective of this research is the study of the topological conception of space in two cultures as influential as the eastern and the western, analyzing differences and similarities between classical and contemporary works of both worlds.

Palabras chave

Espazo, topolóxico, Oriente, Occidente, tempo

Máis Traballos

Homo ludens: nuevas respuestas arquitectónicas a escala doméstica en la sociedad del bienestar
Por Domínguez Casanova, Alba
Ver traballo —>

Arquitectura bioclimática: consecuencias en el lenguaje arquitectónico
Por Piñeiro Lago, Marta
Ver traballo —>