Arquitectura en stock: el apilamiento como estrategia

Autor/a: Tamara Deza Martínez

Titor/a: Dr. Óscar Pedrós Fernández

Rodtchenko, A. (1931). Entasser les piles à la scierie [Fotografía].

Resumo

O traballo de investigación que segue percorre, de xeito sintético, a Historia da Arquitectura dende a imaxe do apilamento. Un enfoque propio que xorde ao observaren as arquitecturas tradicionais auxiliares de acopio de provisións; é dicir, aquelas anexas ás arquitecturas residenciais populares. No análise de numerosos exemplos, pertencentes ao que se nomea Arquitectura en stock e clasificados segundo á triada vitruviana, reflíctese a traslación do acopio de víveres -popular ou industrial- ao acopio ou estocaxe da arquitectura en sí mesma; o apilado non son pezas materiais dentro dunha arquitectura funcional, senón a propia arquitectura. O traballo proxecta a evolución da imaxe da arquitectura ,chegando ata as nocións pictóricas ou escultóricas do posmodernismo que distan dos primeiros amoreamentos da Historia: o feito arquitectónico móvese, progresivamente, dende a materialización ao visual, paradóxicamente, dende os mesmos procesos de industrialización que xeran o concepto do apilamento, pero alterando a súa coherencia entre o sustentante e o sustentado.

The following research summarizes the History of Architecture based on the image of a stack. An personal approach that arises when observing the traditional auxiliary architectures of stockpiling provisions; that is, those annexed to popular residential architectures. In the analysis of numerous examples, belonging to what is called Architecture in stock and classified according to the Vitrubian triad, the translation of food stockpiling – popular or industrial – is reflected to the collection or stockage of the architecture itself; the stacked elements are not material pieces within a functional architecture, but the architecture itself. The work developes the evolution of the image of architecture, reaching the pictorial or sculptural notions of postmodernism that are far from the first episodes of history: the architectural fact moves progressively from materialization to the visual, paradoxically, from the same industrialization processes that the concept of stacking generates, but altering its coherence between the sustaining and the sustained.

Palabras chave

Arquitectura, Apilamiento, Stock

Máis Traballos

La restauración del patrimonio arquitectónico moderno: La unidad vecinal nª 3 de J. Antonio Corrales
Por Oscar Corbelle Parga
Ver traballo —>

Los viajes de agua de la ciudad de A Coruña y su impacto en la trama urbana: cartografía histórica y ciudad contemporánea.
Por Marcos Edmundo Varela Vázquez
Ver traballo —>