La restauración del patrimonio arquitectónico moderno: La unidad vecinal nª 3 de J. Antonio Corrales

Autor/a: Oscar Corbelle Parga

Titor/a: Dr. Santiago Barge Ferreiros

Unidad vecinal Nº3 de José Antonio Corrales

Resumo

Na década de 1960 leváronse a cabo varias actuacións municipais para o desenvolvemento de novos barrios residenciais na Coruña. Un destes barrios foi o Barrio das Flores, fóra do núcleo urbano da cidade. Baixo a dirección de Ignacio Bescansa, un grupo de cinco arquitectos formado por Andrés Fernández Albalat, José Antonio Corrales, Jacobo Losada, José Luque Sobrino e o propio Bescansa, dividiu o grupo en cinco unidades do barrio. O propósito desta investigación será o denominado “Unidade de barrio nº 3”, desenvolvido por J. Antonio Corrales e considerado como o exemplo máis destacado de vivendas vinculadas ao Movemento Moderno en España. Na seguinte análise estudaremos o proxecto orixinal de Corrales de 1965, así como o estado actual do edificio (2020) a partir da investigación sobre as inadecuadas e ás veces gratuítas intervencións que levaron esta obra mestra ao seu declive. Ao mesmo tempo, formalizaranse conclusións que leven a pautas para o seu mantemento e recuperación do seu vigor inicial e do seu valor patrimonial.

In the 1960 decade, several municipal performances were carried out for the development of new neighborhoods in A Coruña. One of that neighborhoods was “Barrio de las Flores”, outside of the urban core of the city. Under the direction of Ignacio Bescansa, a group of five architects formed by Andrés Fernández Albalat, José Antonio Corrales, Jacobo Losada, José Luque Sobrino and Bescansa himself divided the set in five neighborhood units. The object of this investigation will be the called as “Unidad Vecinal Nº 3”, developed by J. Antonio Corrales and considered as the example of the most outstanding of dwellings linked to the modern movement in Spain. In the next analysis will be studied the original project of Corrales of 1965, as well as the current state of the edification from the inquiry in the inadequates and sometimes free interventions that led this masterpiece to its decline. At the same time, it will formalize conclusions that propicious guidelines for its maintenance and the recovery of its initial vigor and patrimonial value.

Palabras chave

Restauración, J. Antonio Corrales, Movimiento moderno, Unidad vecinal, Restauration, Modern movement, Neighborhood unit

Máis Traballos

Arquitectura y cine de culto: Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky
Por Cristian Vizcaino Rodríguez
Ver traballo —>

Arquitectura en stock: el apilamiento como estrategia
Por Tamara Deza Martínez
Ver traballo —>