Arquitectura y cine de culto: Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky

Autor/a: Cristian Vizcaino Rodríguez

Titor/a: Dr. Óscar Pedrós Fernández

La Capilla de Campo Bruder Klaus de Peter Zumthor junto con unos fotogramas de "Stalker", una película dirigida por Andrei Tarkovsky.

Resumo

Nos últimos anos, a maior parte da producción artística estivo profundamente influenciada polas leis do mercado. Neste contexto, a obra de Peter Zumthor e Andrei Tarkovsky xeran un oasis no cal poder pararse e refexionar acerca de ditas obras e, consecuentemente, ver a donde nos está levando a situación actual. A súa forma de comprender ditas disciplinas fai que sexan exemplos perfectos á hora de instruir a novos profesionais e axudarlles a comprender de forma máis analítica ambos campos artisísticos. Por ende, o traballo aquí exposto pretende facer una reflexión a través das súas obras máis relevantes á par de establecer puntos de converxencia que nos axuden a aentender a situación actual e dar posibles formas de enfrentarse a ela.

Since the last few years, the most of the artistic production has been deeply influenced by the market laws. In this context, the work of Peter Zumthor and Andrei Tarkovsky lead up to an oasis where we could stop and look back on what we are seeing and, consecuently, asking where this situation are leading us. This understanding way their field of knowledge make that both of them be the perfect examples where the architecture and cinema students could be instructed and it help them to understand the complexity of both artistic fields. Therefore, this academic essay pretend to make and deeply reflection throught their more relevants buldings and try to find a point of convergence between the two that it help us two understand this situation and feasible ways of struggling it.

Palabras chave

Zumthor, Tarkovsky, Arquitectura, Cine, Convergencia, Converxencia, Architecture, Cinema, Convergence

Máis Traballos

Jun Aoki para Louis Vuitton: La arquitectura como reclamo de marca
Por Saray Barros Pereira
Ver traballo —>

La restauración del patrimonio arquitectónico moderno: La unidad vecinal nª 3 de J. Antonio Corrales
Por Oscar Corbelle Parga
Ver traballo —>