Arquitecturas de una rebelión: las escuelas de Emma Ojea y Walter Lewin

Autor/a: Daniel Fernández Posada

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

Fotografía de Patrice Habans (Paris Match Archive) difundida por la revista Vanity Fair.

Resumo

Resumo

Maio de 1968 é unha data de referencia para entender os debates culturais, sociais e políticos de fi nais do século XX. Para os estudantes españois de arquitectura a revolución internacional non resulta alléa e coincide cun intenso debate no interior das aulas sobre o papel social do arquitecto e a necesidade de deseñar un novo currículo académico. As obras que Emma Ojea e Walter Lewin elaboran en Galicia a principios dos anos setenta refl icten moitas das infl uencias internacionais que manexan os estudantes dentro das escolas e supoñen unha refl exión acerca do sistema educativo e a tradución das novas teorías pedagóxicas ao plano arquitectónico.

May 1968 is a reference date to understand the cultural, social, and political debates at the end of twentieth century. Spanish students were not away of this international revolution and it goes with an intense debate inside the classrooms about the social role of the architects and the need to design a new academic curriculum. The work made by Emma Ojea and Walter Lewin Galicia by the early seventies refl ect many international infl uences that are handled by architecture students and, at the same time, it also refl ects about the education system and the expression of pedagogical theories in an architectural level.

Palabras chave

Maio 1968, Arquitectura escolar, Educación do arquitecto, Galicia, Emma Ojea, Walter Lewin

Máis Traballos

Emoción arquitectónica, vibraciones del espacio. Evaluación estética de fragmentos sensoriales de Peter Zumthor
Por Alba Pérez Porto
Ver traballo —>

A Quinta da Malagueira. Las instalaciones que estructuran el urbanismo
Por Carlos Seijas Yáñez
Ver traballo —>