Emoción arquitectónica, vibraciones del espacio. Evaluación estética de fragmentos sensoriales de Peter Zumthor

Autor/a: Alba Pérez Porto

Titor/a: Dra. María Sonia Vázquez Díaz

Esquema. Alba Pérez Porto.

Resumo

Resumo

Toda obra actúa como un instrumento de comunicación. Por iso, o seu valor arquitectónico reside na súa capacidade de transmitir emocións. O obxectivo deste estudo consiste en indagar como se produce a emoción arquitectónica, analizando os mecanismos que permiten descifrar os seus significados e aqueles elementos arquitectónicos que os materializan. Para evidenciar a relevancia dunha correcta transmisión das intencións poéticas se descodificó a idea guía do pavillón suízo para a expo de Hannover 2000, Swiss Sound Box, composto por Peter Zumthor. O seu obxectivo de crear un espazo onde illarse e perderse é concretado a partir de dous analogías perfectamente entrelazadas. Unha analogía de carácter metonímico, onde a caixa de resonancia illa o ruído exterior, sendo a súa propia música o que impregna todo o lugar mediante a súa secuencia estruturada como unha peza musical. Á súa vez, como unha vez illado é natural perderse, crea a atmosfera dun bosque onde as súas sorpresas espacia is incitan moverse dentro del; unha metáfora estrutural que forma parte de todo un feixe de remisións rico en analogías, un exemplo perfecto de como a arquitectura transmite sentido sen necesidade de palabras. Verbalizar a relación entre os significados e a súa materialización permitirá a súa aplicación na análise de obras arquitectónicas similares, á súa vez, facilitará ao perceptor a súa lectura baixo un nivel de significación máis profundo, para chegar a vibrar cos espazos que experimenta suscitando a emoción.

Every architecture piece acts asan instrument of communication. Therefore, its value lies in its capacity to transmit emotions. The aim of this study is to investigate how emotion in architecture is produced, analyzing the mechanisms that allow us to decipher its meanings and those architectural elements that materialize them. To demonstrate the relevance of a correct transmission of poetic intentions, the guiding idea of the Swiss pavilion for the Hannover Expo 2000, Swiss Sound Box, composed by Peter Zumthor, was decoded. His goal of creating a space in which to isolate oneself and lose oneself is realized through two perfectly intertwined analogies. An analogy of metonymic character, where the sound box isolates the outside noise, being its own music what permeates the whole place through its sequence structured as a piece of music. In turn, as once isolated it is natural to get lost, it creates the atmosphere of a forest where its spatial surprises incite to move within it; a structural metaphor that is part of a whole bundle of referrals rich in analogies, a perfect example of how architecture conveys meaning without the need for words. Verbalizing the relationship between meanings and their materialization will allow its application in the analysis of similar architectural works, in turn, will facilitate the perceiver its reading under a deeper level of significance, to get to vibrate with the spaces he experiences arousing emotion.

Palabras chave

Analoxías, Comunicación, Emoción, Fenomenoloxía, Swiss Sound Box

Máis Traballos

Los poblados obreros en Asturias de Ignacio Álvarez Castelao
Por Vera Pérez Sánchez
Ver traballo —>

Arquitecturas de una rebelión: las escuelas de Emma Ojea y Walter Lewin
Por Daniel Fernández Posada
Ver traballo —>