Entre a casa e a festa. Unha confrontación entre necesidade e estética na cultura popular.

Autor/a: Alejandro Calviño Pérez

Titor/a: Dr. Juan José Creus Andrade

Resumo

No presente traballo búscase afondar no estudio da vivenda contemporánea galega e a súa relación coa festa para comprender e aproximarse á confrontación actual na cultura popular entre a necesidade e a estética. Ver a través do análise como os espazos foron cambiando en función de novos requerimentos dende a época preindustrial ata os nosos días. Cambios como a ocupación da planta terrea para a vivenda en lugar de para os animais, a substitución de elementos como o carro por outros como o automóbil e, quizais o máis importante, as construcións auxiliares próximas á vivenda, tales como pendellos, alpendres ou garaxes. Estes espazos serán os que nos aproximen á celebración colectiva dada a súa capacidade de amplitude, de proximidade á vivenda e de cuberto. Por outra banda, a materialización destas construcións leva implícito o termo, tan mencionando nestes días, de Feísmo. A investigación pretende poñer en valor estas arquitecturas mostrando que xorden ante unha necesidade, que forman parte do proceso de adaptación da vivenda ao medio e ver como en determinadas ocasións o seu aspecto pode mudar para unha celebración.

This paper seeks to deepen into the study of Galician contemporary housing and its relationship with the party to understand and approach the current confrontation in popular culture between the need and the appearance. See through the analysis how the spaces have changed based on new requirements from pre-industrial times to the present day. Changes such as the occupation of earthly plant for housing instead of using it to accomodate the animals, the substitution of elements as the cart by others such as the automobile and, perhaps most importantly, the auxiliary buildings next to the house, such as pendellos, alprendres or garages. Th ese spaces will be the ones that bring us closer to collective celebration in the house given to its wideness, proximity to house and the possibility to take cover. Furthermore, the materialization of these constructions leads to the term, so mentioned in these days, “Feismo”. Th e research aims to put in value these architectures showing that arise because of a need, that it takes part in the process of adaptation of the housing to the media and see how in certain occasions their appearance can change for a celebration.

Palabras chave

vivienda, fiesta, necesidad, feísmo, proceso, housing, party, process

Máis Traballos

A arquitectura do viño no Ribeiro. Patrimonio rural e paisaxe cultural
Por Isabel Comí Osuna
Ver traballo —>

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura sanitaria: O impacto psico-emocional das vistas da paisaxe sobre os doentes: Comparativa entre as habitacións do Hospital Marítimo de Oza e do CHUAC.
Por Pérez Calvo, Inés
Ver traballo —>