A arquitectura do viño no Ribeiro. Patrimonio rural e paisaxe cultural

Autor/a: Isabel Comí Osuna

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

El conjunto tradicional de Osebe (Ourense) rodeado de socalcos

Resumo

Dende o século III a.C. tense constancia das primeiras construccións líticas achadas no Ribeiro e asociadas ao seu viño. Porén, nun encadramentro máis amplo, a paisaxe cultural da rexión exténdese por toda a contorna dos seus vales -e máis concretamente, no do río Avia-, sendo obxecto dunha ocupación dinámica e sistematizada no tempo, buscando sucesivamente o posicionamento estratéxico do que serán testemuñas súas construccións e canles de comunicación históricas.

Para un enfoque cara a idea do que foi a paisaxe do viño e parte do que é hoxe, abordarase un percorrido polos principais episodios da súa arquitectura, e posteriormente seleccionarase o caso dunha aldea, actualmente semiabandonada, analizando a súa resposta concreta de cara á súa contorna, tratando o papel das terrazas de vides (socalcos) coma un elemento singular e funcional sobre a paisaxe.

Since the 3rd century BC. there is evidence of the first lithic constructions found in O Ribeiro and associated with its wine. However, in a broader vision, the cultural landscape of the region extends throghout the surroundings of its valleys -and more specifically, in the Avia river one- being affected by a dynamic and systematized occupation over time, seeking successively a strategic positioning that will be witnessed by its historic buildings and communication routes.

For an approach towards the idea of that was its wine landscape and part of what it is today, we’ll start a journey through the main episodes of its architecture, and we’ll sift out the case study of a currently semi-abandoned village, analyzing it’s particular response towards its enviroment and considering the role of the vine terraces (socalcos) as a singular and functional element over the landscape

Palabras chave

Viño, paisaxe, patrimonio, popular, socalco

Máis Traballos

El arte como modificador del espacio arquitectónico: estudio de la obra de Alexander Calder
Por Luis Alejandro Durán Araujo
Ver traballo —>

Entre a casa e a festa. Unha confrontación entre necesidade e estética na cultura popular.
Por Alejandro Calviño Pérez
Ver traballo —>