Habraken y la teoría de los soportes en la vivienda colectiva : La Borda como caso de estudio.

Autor/a: Daniel Tordable Calvo

Titor/a: Dra. Emma López Bahut

Portada elaborada por el alumno.

Resumo

 Este traballo céntrase na produción de vivendas colectivas nas que as persoas non son simples usuarias, senón que forman parte da creación dos seus hábitats. A mediados do século XX, o modo de produción de vivendas colectivas e repetitivas, como consecuencia negativa do Movemento Moderno, é cuestionado. Unha figura relevante desta posición é o arquitecto Habraken e a súa Teoría dos Soportes de 1962. A súa teoría analízase para comprobar a súa vixencia actual, partindo da análise gráfica para poder comprender os seus principais elementos e características. A continuación, analízase a súa aplicación a través de arquitecturas en diferentes momentos e situacións. Finalmente, estúdase o caso de La Borda, elixido por: ser un referente actual, polo contexto social no que se enmarca, polo modo de vida dos habitantes e polas técnicas de construción empregadas. A través desta análise descóbrense diferenzas e certas achegas de La Borda á Teoría dos apoios, comprobando que existe unha continuidade da teoría de Habraken na actualidade.

This paper focuses on the production of collective housing in which people are not simple users, but are part of the creation of their habitats. In the mid-twentieth century, the way of production of collective and repetitive housing, as a negative consequence of the Modernism, is questioned. A relevant figure of this position is the architect Habraken and his Theory of the Supports of 1962. His theory is analyzed to verify its current validity, starting from the graphic analysis to understand its main elements and characteristics. Next, its application is analyzed through architectures in different times and situations. Finally, the case of La Borda is studied, chosen because of: being a close current reference, because of the social context in which it is framed, because of the way of life of the inhabitants and because of the construction techniques employed. Through this analysis, differences and certain contributions of La Borda to the Theory of Supports are discovered, verifying that there is a continuity of Habraken’s theory nowadays.

Palabras chave

N. John Habraken, Lacol, La Borda, Supports, Participation, Soportes, Participación

Máis Traballos

Los viajes de agua de la ciudad de A Coruña y su impacto en la trama urbana: cartografía histórica y ciudad contemporánea.
Por Marcos Edmundo Varela Vázquez
Ver traballo —>

Diálogo con el pasado industrial: nave 16 E Intermediae en el matadero de Madrid, estrategias de intervención en rehabilitación de edificios con valor patrimonial.
Por Miranda San Dimas Quindós
Ver traballo —>