La casa mariñana: la herencia olvidada. Arquitectura rural asturiana

Autor/a: María García Fonseca

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Casa mariñana en Villaverde – Villaviciosa – Asturias. María García Fonseca

Resumo

O tema de estudo baséase na revisión da arquitectura popular en Asturias desde a perspectiva da sustentabilidade enerxética, identificando o valor e o significado das solucións tradicionais. Estúdase a tipoloxía tradicional da zona da mariña no concello de Villaviciosa – Asturias e a súa resposta ás condicións climáticas, culturais, territoriais e tecnolóxicas, reflexionando así sobre os seus principios de utilización dos recursos existentes e adaptación ao medio. Entendendo as transformacións e evolucion da arquitectura e as súas esixencias, centrámonos naqueles principios de racionalidade que hoxe poden ser reinterpretados, presentando exemplos concretos da costa asturiana.

El tema de estudio se basa en la revisión de la arquitectura popular en Asturias desde la perspectiva de la sostenibilidad energética, identificando el valor y significado de las soluciones tradicionales. Se estudia la tipología tradicional de la zona de la marina del concejo de Villaviciosa – Asturias y su respuesta a las condiciones climáticas, culturales, territoriales y tecnológicas, reflexionando así sobre sus principios de utilización de los recursos existentes y adaptación al entorno. Entendiendo las transformaciones y evolución de la arquitectura y sus exigencias, nos centramos en aquellos principios de racionalidad que hoy pueden ser reinterpretados, presentando ejemplos concretos de la costa asturiana.

The issue of study is based on the review of popular architecture in Asturias from the perspective of energy sustainability, identifying the value and meaning of traditional solutions. It studies the traditional typology of the marina area in the Villaviciosa region – Asturias and its response to climatic, cultural, territorial and technological conditions, thus reflecting on its principles of use of existing resources and adaptation to the environment. Understanding the transformations and evolution of architecture and its demands, we focus on those principles of rationality that can be reinterpreted today, presenting concrete examples from the Asturian coast.

Palabras chave

Arquitectura rural, Arquitectura tradicional, Casa mariñana, Asturias, Rural architecture, Traditional architecture, Mariña's house

Máis Traballos

Centros Maggie. A arquitectura da esperanza [Maggie’s. Everyone’s home of cancer home]
Por Nerea López Bolón
Ver traballo —>

La casa y el mueble en la obra de PKMN Architectures
Por Nel Fernández Alonso
Ver traballo —>