Centros Maggie. A arquitectura da esperanza [Maggie’s. Everyone’s home of cancer home]

Autor/a: Nerea López Bolón

Titor/a: Mónica Mesejo Conde

Investigación inicial realizada para o TFG "Centros Maggie. A arquitectura da esperanza [Maggie’s. Everyone’s home of cancer home]". Nerea López Bolón

Resumo

Un hospital recibe diariamente a persoas enfermas, preocupadas, estresadas… Persoas que de xeito repentino vénse forzadas a saír da súa cotiandade e advertir a fraxilidade da vida. Ben sexa súa ou de algún ser querido. Algunhas están unhas horas, outras días e incluso meses. A arquitectura sanitaria foi pensada e proxectada para curar, do xeito máis efificiente, ao paciente; pero non para coidalo. A funcionalidade prima sobre o deseño e os números sobre as emocións. Os ambientes pouco iluminados, asépticos e con recorridos infifinitos crean unha atmosfera deshumanizada e pouco alentadora. Maggie Keswick, unha muller paisaxista e tamén doente, faise eco desta situación e proponse cambialo a través da arquitectura. Este traballo tratará de analizar os parámetros arquitectónicos que defifinen a súa idea de arquitectura para o benestar e como chega ata eles.

Un hospital recibe diariamente a personas enfermas, preocupadas, estresadas… Personas que de manera repentina se ven forzadas a salir de su rutina y advertir la fragilidad de la vida. Bien sea suya o de algún ser querido. Algunas están unas horas, otras días e incluso meses. La arquitectura sanitaria fue pensada y proyectada para curar, de manera más eficiente, al paciente; pero no para cuidarlo. La funcionalidad prima sobre el diseño y los números sobre las emociones. Los ambientes poco iluminados, asépticos y con recorridos infinitos crean una atmósfera deshumanizada y pouco alentadora. Maggie Keswick, una mujer paisajista y también doliente, se hace eco de esta situación y se propone cambiarlo a través de la arquitectura. Este trabajo tratará de analizar os parámetros arquitectónicos que definen su idea de arquitectura para el bienestar y como llega a ellos.

A hospital receives daily people who are sick, worried, stressed…. People who are suddenly forced to leave their routine and notice the fragility of life. Either their own or that of a loved one. Some stay for a few hours, others for days or even months. Healthcare architecture was conceived and designed to cure the patient more efficiently, but not to care for them. Functionality takes precedence over design and numbers over emotions. The dimly lit, aseptic environments with infinite routes create a dehumanized and not very encouraging atmosphere. Maggie Keswick, a woman landscape designer and also a mourner, echoes this situation and proposes to change it through architecture. This paper will try to analyze the architectural parameters that define her idea of architecture for wellbeing and how she arrives at them.

Palabras chave

Humanización, Arquitectura sanitaria, Benestar, Paciente, Xénero, Bienestar, Género, Humanization, Healthcare architecture, Wellness, Patient, Gender

Máis Traballos

A vivenda social en Galicia: Vigo. Concursos do IGVS 2016
Por Nazaret López Díaz
Ver traballo —>

La casa mariñana: la herencia olvidada. Arquitectura rural asturiana
Por María García Fonseca
Ver traballo —>