A vivenda social en Galicia: Vigo. Concursos do IGVS 2016

Autor/a: Nazaret López Díaz

Titor/a: Mónica Mesejo Conde

Plano da cidade de Vigo coas localizacións das vivendas sociais mencionadas no TFG "A vivenda social en Galicia: Vigo. Concursos do IGVS 2016". Nazaret López Díaz

Resumo

O presente estudo consiste nunha análise comparativa que ten como obxectivo localizar e analizar dous concursos de vivenda social pública promovida polo IGVS na cidade de Vigo no ano 2016. Realizando unha investigación previa tanto da evolución das políticas de vivenda en España e Galicia, como da situación socioeconómica de Vigo. Localizando e clasificando algúns antecedentes e, ó mesmo tempo, os actuais plans de vivenda pública promovida polo IGVS na cidade. A investigación está desagregada en dúas fases. A primeira consiste nunha análise a pequena escala do entorno urbanístico e das tipoloxías de vivenda presentes nos edificios. A segunda fase consiste nunha análise a maior escala das vivendas seleccionadas en cada caso. Facendo un estudo exhaustivo sobre os aspectos ambientais e métricos de cada unha delas e concluíndo coa avaliación da flexibilidade e da igualdade de xénero que ofrecen estas vivendas.

El presente estudio consiste en un análisis comparativo que tiene como objetivo localizar y analizar dos concursos de vivienda social pública promovida por el IGVS en la ciudad de Vigo en el año 2016. Realizando una investigación previa tanto de la evolución de las políticas de vivienda en España y Galicia, como de la situación socioeconómica de Vigo. Ubicando y clasificando algunos antecedentes y, al mismo tiempo, los actuales planes de vivienda pública promovida por el IGVS en la ciudad. La investigación está desglosada en dos fases. La primera consiste en un análisis a pequeña escala del entorno urbanístico y de las tipologías de vivienda presentes en los edificios. La segunda fase consiste en un análisis a mayor escala de las viviendas seleccionadas en cada caso. Haciendo un estudio exhaustivo sobre los aspectos ambientales y métricos de cada una de ellas y concluyendo con la evaluación de la flexibilidad y de la igualdad de género que ofrecen estas viviendas.

The present study consists of a comparative analysis. It aims to locate and analyze two public social housing tenders promoted by the IGVS in the city of Vigo in 2016. Carrying out a preliminary research of the evolution of housing policies in Spain and Galicia. This research is also about the socio-economic situation of Vigo. Locating and classifying some background and, at the same time, the current public housing plans promoted by the IGVS in the city. The investigation is split in two phases. The first consists of a small-scale analysis of the urban environment and the housing typologies present in the buildings. The second phase consists of a larger scale analysis of the selected dwellings in each case. Carrying out an exhaustive study on the environmental and metric aspects of each of them and concluding with the evaluation of the flexibility and gender equality offered by these houses.

Palabras chave

Vivenda social, Vigo, Concurso IGVS, Flexibilidade, Xénero, Vivienda social, Género

Máis Traballos

Arte y arquitectura. Lo sublime en la escenografía: renaissance world tour de Beyoncé
Por Carmen Fernández Trebacz
Ver traballo —>

Centros Maggie. A arquitectura da esperanza [Maggie’s. Everyone’s home of cancer home]
Por Nerea López Bolón
Ver traballo —>