Arte y arquitectura. Lo sublime en la escenografía: renaissance world tour de Beyoncé

Autor/a: Carmen Fernández Trebacz

Titor/a: Dra. Luz Paz Agras

Debuxo da escenografía do Renaissance Tour de Beyoncé. Carmen Fernández Trebacz

Resumo

A evolución da escenografía de concertos levou ós diseñadores á continua búsqueda de elementos inmersivos e sorprendentes para un público cambiante, predominando actualmente a instantaneidade e a sobreinformación de imaxes. O arquitecto Mark Fisher comezou este camino nos anos 70, deixando un legado que o seu estudio Stufish e outros importantes escenógrafos actuales, como Es Devlin, seguen percorrendo. No seu último traballo en colaboración para a xira Renaissance de Beyoncé, materializan o mundo da cantante recurrindo a importantes referentes na arquitectura da emoción e o Renacemento do século XV, o Panteón romano encabezando esta lista. A través do concepto do “sublime”, definido como unha categoría estética por unha serie de filósofos Ilustrados, realízase unha análese teórica e gráfica de mencionada escenografía, apoiándose en estratexias representativas que permitan sistematizar o entendemento de esa experiencia de éxtasis no espectador máis alá do racional.

La evolución de la escenografía de conciertos ha llevado a los diseñadores a la continua búsqueda de elementos inmersivos y sorprendentes para un público cambiante, predominando actualmente la instantaneidad y la sobreinformación de imágenes. El arquitecto Mark Fisher comenzó este camino en los años 70, dejando un legado que su estudio Stufish y otros importantes escenógrafos actuales, como Es Devlin, siguen recorriendo. En su último trabajo en colaboración para la gira Renaissance de Beyoncé, materializan el mundo de la cantante recurriendo a importantes referentes en la arquitectura de la emoción y el Renacimiento del siglo XV, el Panteón romano encabezando esta lista. A través del concepto de lo “sublime”, definido como una categoría estética por una serie de filósofos Ilustrados, se realiza un análisis teórico y gráfico de dicha escenografía, apoyándose en estrategias representativas que permitan sistematizar el entendimiento de esa experiencia de éxtasis en el espectador más allá de lo racional.

The evolution of concert scenography has led designers on a continuous search for immersive and surprising elements for a changing audience, predominating actually instantaneousness and over-information of images. Mark Fisher, architect, began this journey in the 70s, leaving a legacy that his studio Stufish and other leading contemporary set designers, such as Es Devlin, continue to follow. In their latest collaborative work for Beyoncé’s Renaissance tour, they materialise the singer’s world using important references in emotional architecture and the 15th century Renaissance, roman’s Pantheon leading this list. Through the concept of the “sublime”, defined as an aesthetic category by a series of Enlightenment philosophers, a theoretical and graphic analysis of this scenography is carried out, supported by representative strategies that allow us to systematise the understanding of this experience of ecstasy in the spectator beyond the rational.

Palabras chave

Escenografía, Sublime, Stufish, Es Devlin, Beyoncé, Scenography

Máis Traballos

La imagen en el proceso creativo de Eduardo Souto de Moura. Intervención en lo construído: nuevas estrategias
Por Juan Otero Mayán
Ver traballo —>

A vivenda social en Galicia: Vigo. Concursos do IGVS 2016
Por Nazaret López Díaz
Ver traballo —>