La imagen en el proceso creativo de Eduardo Souto de Moura. Intervención en lo construído: nuevas estrategias

Autor/a: Juan Otero Mayán

Titor/a: Dr. Fernando Agrasar Quiroga

Esquema resumo do TFG "La imagen en el proceso creativo de Eduardo Souto de Moura. Intervención en lo construído: nuevas estrategias" segundo os criterios do traballo. Juan Otero Mayán

Resumo

O presente estudo busca comprender o proceso creativo de Souto Moura. Para iso, a obra estrutúrase en dúas partes: En primeiro lugar, o estudo da imaxe como xeradora de ideas, onde realizarase unha clasificación das imaxes, tanto as do seu Atlas, como as mostradas nas conferencias e documentais e a súa vinculación coa obra. En segundo lugar, analizaranse e clasificaranse os traballos efémeros, para valorar a súa utilidade como método de experimentación, previo ao traballo permanente e establecendo as respectivas conexións. Todo isto para, finalmente, crear un esquema de rede que conecte a imaxe coa arquitectura efémera e permanente que conclúe nun proceso de retroalimentación da obra.

El presente estudio busca conocer el proceso creativo de Souto Moura. Con esa prentesión, el trabajo se estructura en dos partes. En primer lugar, el estudio de la imagen como generadora de ideas, para lo que se realizará una clasificación de las imágenes, tanto las de su Atlas, como las mostradas en conferencias y documentales y su conexión con la obra. En segundo lugar, se analizará y clasificarán las obras efímeras, para valorar su utilidad como método de experimentación, previo a la obra permanente y estableciendo las respectivas conexiones. Todo ello para, finalmente, realizar un esquema en red que conecta la imagen con la arquitectura efímera y permanente que concluye en un proceso de retroalimentación de la obra.

The work aims to understand the creative process of Souto Moura. To achieve this, the work is structured in two parts: the image and ephemeral works. Firstly, the study of the image as an idea generator, where a classification of images will be carried out, both from his Atlas and those shown in conferences and documentaries, and their connection to the work. Next, ephemeral works will be analyzed and classified to assess their usefulness as a method of experimentation, prior to permanent works, and establishing their respective connections. All of this is done to ultimately create a network diagram connecting the image with ephemeral and permanent architecture, concluding in a feedback process for the work.

Palabras chave

Eduardo Souto de Moura, Imagen, Generación de ideas, Proceso creativo, Arquitectura efímera, Arquitectura permanente, Image, Idea generator, Creative process, Permanent architecture, Ephemeral architecture

Máis Traballos

Aldeas abandonadas en Galicia: O Brazal: morfoloxía e xenaoloxía.
Por Marco Lado Fuentes
Ver traballo —>

Arte y arquitectura. Lo sublime en la escenografía: renaissance world tour de Beyoncé
Por Carmen Fernández Trebacz
Ver traballo —>