Aldeas abandonadas en Galicia: O Brazal: morfoloxía e xenaoloxía.

Autor/a: Marco Lado Fuentes

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Plano de situación E: 1/10.000. O Brazal e Campelo. Marco Lado Fuentes

Resumo

Existen moitas aldeas abandonadas en Galicia, e pese a que todas están formadas por unha serie de elementos arquitectónicos comúns, o cal lles confire un primeiro impacto visual similar, o certo é que non existen dúas iguais. Cada elemento que conforma unha aldea responde a un conxunto de necesidades físicas únicas. Unha mesma familia nunca construiría unha casa idéntica en dúas localizacións diferentes, e dúas familias diferentes nunca construirían a mesma casa na mesma localización. Por esta razón a análise da arquitectura popular sempre vai da man do estudo das persoas que habitaban ese lugar, xente que moitas veces era tamén encargada de construíla. Neste traballo estudarase un lugar galego, O Brazal; a súa construción, a estrutura, os espazos arquitectónicos, a posición relativa, os percorridos e a paisaxe; sempre ligado ao desenvolvemento xenealóxico que o acompañou durante o tempo.

Existen muchas aldeas abandonadas en Galicia, y pese a que todas están formadas por una serie de elementos arquitectónicos comunes, lo cual les proporciona un primer impacto visual similar, lo cierto es que no existen dos iguales. Cada elemento que conforma una aldea responde a un conjunto de necesidades físicas únicas. Una mesma familia nunca construiría una casa exactamente igual en dos emplazamientos diferentes, y dos familias diferentes nunca construirían una misma casa en el mismo emplazamiento. Por esta razón el análisis de la arquitectura popular siempre va de la mano del estudio de la gente que habitaba ese lugar, gente que muchas veces era también encargada de construirla. En este trabajo se estudiará un lugar gallego, O Brazal; su construcción, la estructura, los espacios arquitectónicos, la posición relativa, los recorridos y el paisaje; siempre ligado al desarrollo genealógico que lo ha acompañado durante el tiempo.

There are many abandoned villages in Galicia, and although they are all made up of a series of common architectural elements, which gives them a similar initial visual impact, the truth is that no two are alike. Each element that makes up a village responds to a unique set of physical needs. The same family would never build an identical house in two different locations, and two different families would never build the same house in the same location. For this reason, the analysis of popular architecture always goes hand in hand with the study of the people who lived in that place, people who were often also in charge of building it. In this work, a Galician place, O Brazal, will be studied; its construction, structure, architectural spaces, relative position, routes and landscape; always linked to the genealogical development that accompanied it over time.

Palabras chave

Arquitectura popular, Aldeas abandonadas, Paisaxe cultural, Séculos XVII – XX, Galicia, Folk architecture, Abandoned villages, Cultural landscape, 17th - 20th centuries, Paisaje cultural, Siglos XVII - XX

Máis Traballos

La mina y el proceso evolutivo de Lieres
Por Inés Cueto López
Ver traballo —>

La imagen en el proceso creativo de Eduardo Souto de Moura. Intervención en lo construído: nuevas estrategias
Por Juan Otero Mayán
Ver traballo —>