Paisaxe e arte na poética de Man

Autor/a: Suarez Marcote, Mª Luna

Titor/a: Dra. María Amparo Casares Gallego

Escultura en Camelle, Man (Manfred Gnadinger)

Resumo

O traballo que se presenta a continuación pretende achegar unha memoria, dende a faceta artística, do traballo de Man. Procúrase a reivindicación do seu legado na paisaxe de Camelle pero sobre todo o seu recoñecemento como artista polifacético que consegue combiar escultura, pintura, paisaxe, arquitectura e fotografía.

No seguinte documento expóñense datos e citas de expertos en arte como Antón Castro, escritores como Xoán Abeleira, expertos en arquitectura como Xoán Creus, organizadores e partícipes do novo museo “Man: mar arte e natureza” como Andrea Serodio, e vivencias dos veciños da localidade costeira, que, en combinación con palabras expresadas por Man, nos fan chegar unha maior claridade do seu pensamento e do seu modo de vida.

The work which is presented herewith intends to show a memory, from an artistic point of view, of the work of Man. The vindication of his legacy is sought in the landscape of Camelle, but, above all, his recognition as a multifaceted artist who is able to combine sculpture, painting, landscape, architecture and photography.

In the following document, data and quotes from art experts are provided, experts such as Antón Castro, writers such as Xoán Abeleira, architectural experts such as Xoán Creus, organizers and participants of the new museum “Man; sea, art and nature” such as Andrea Serodio and experiences of the neighbors from the coastal town, which, together with words expressed by Man, give us a clearer insight into his thoughts and way of life.

Palabras chave

Escultura, pintura, paisaxe, arquitectura, fotografía

Máis Traballos

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura sanitaria: O impacto psico-emocional das vistas da paisaxe sobre os doentes: Comparativa entre as habitacións do Hospital Marítimo de Oza e do CHUAC.
Por Pérez Calvo, Inés
Ver traballo —>

Baleares e máis Ariosto: revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares
Por Mata Pose, Diego
Ver traballo —>