Baleares e máis Ariosto: revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares

Autor/a: Mata Pose, Diego

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

As musas inquedas, Giorgio de Chirico

Resumo

Toda arquitectura recente que hoxe debuxa o fondo das nosas cidades, e que porén condiciona a nosa realidade máis próxima como moradores das mesmas, é deudora dos procesos de ruptura que trouxo o azoute da Modernidade. Logo das primeiras ortodoxias, o interese pola consecución dun legame histórico que dera sentido a unha arquitectura máis local e que obviara toda tabula rasa co vernáculo, deu en traernos unha xeración de arquitectos e unha selección de obras que, preocupadas polo desafío moderno, botan unha ollada sobor do lugar, da súa cultura e da súa sociedade.

All recent architecture, which today draws the background of our cities and which conditions our closest reality, is born from the breaking processes that the hit of the Modern Movement brought. After first orthodoxies, the search of a historical relationship, to make sense of a more local architecture and to deny the tabula rasa with the tradition, brought us generations of architects and a selection of works concerned about the modern challenge that will question the terms of place, culture and society.

Palabras chave

Arquitectura, século XX, España, Italia, Movemento Moderno

Máis Traballos

Paisaxe e arte na poética de Man
Por Suarez Marcote, Mª Luna
Ver traballo —>

Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.
Por Fernández Rubio, Sandra
Ver traballo —>