Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.

Autor/a: Fernández Rubio, Sandra

Titor/a: Dr. Ramón José Yzquierdo Perrín

Colexiata de Santa María de Sar

Resumo

A Colexiata de Santa María a Real de Sar é unha das poucas fábricas de orixe románico que perdura practicamente íntegra en Santiago de Compostela. Situada ás aforas da cidade amurallada, a súa fundación remóntase ao 1136, en tempos de Diego Xelmírez, experimentando notables restauracións nos séculos XVIII e XX. A larga duración da súa construcción e maila súa proximidade á catedral compostelá, fainan debedora da influencia mateana. A súa principal característica responde á pronunciada inclinación dos seus soportes, orixinada por unha adición de fenómenos encabezados pola natureza do terreo no que se asenta, moi próximo ao río Sar. Como solución nacen os robustos arcobotantes froito da restauración do XVIII que singularizan a imaxe actual do templo. Numerosas reparacións foron necesarias ao longo dos anos, mais a día de hoxe non mostra sinal algunha que alarme a súa estabilidade.

The Collegiate Church of Santa María la Real de Sar is one of the few Romanesque stonework buildings that stays almost complete in Santiago de Compostela. Located just outside the fortified city, its foundation goes back at 1136, in Diego Gelmírez’s time, suffering remarkable restorations in the XVIII and XX centuries. The time period of its construction and its proximity to the Santiago Cathedral, makes it debtor of Master Mateo’s influence. Its principal feature is the brackets’s inclination, because of an addition of phenomenons, like the terrain composition in which it is located, close to the Sar River. As a solution, the flying buttresses emerged, result of the XVIII restoration, which stand out the current appearance of the temple. Numerous repairs have been necessary over the years, but today shows no sign that alarmed stability.

Palabras chave

Inclinación, arbotantes, estabilidade, Xelmirez

Máis Traballos

Baleares e máis Ariosto: revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares
Por Mata Pose, Diego
Ver traballo —>

Elementos arquitectónicos en hierro elaborados en las fundiciones de la provincia de Pontevedra: Galerías, Balcones y Rejería
Por Anllo Lago, Andrea
Ver traballo —>