A vaca, o tractor e o coche: transformadores arquitectónicos da aldea de Roo de Abaixo

Autor/a: Adrián Rodríguez Lado

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Matriz 3x3x3 explicativa da metodoloxía de análise do traballo. Adrián Rodríguez Lado

Resumo

Toda transformación na arquitectura leva consigo uns axentes transformadores. No caso da arquitectura popular, un deles é a vaca, posteriormente o tractor e a continuación o coche. Estes van estar presentes no programa de modificación da aldea. Por tanto, o obxectivo principal deste traballo é o análise da aldea de Roo de Abaixo, a través de tres escalas, o lugar (M), a aldea (L) e a parroquia (XL). A súa vez aplicando en cada unha destas escalas os transformadores arquitectónicos, a vaca, o tractor e o coche. E tanto a escala, como os transformadores, se aplicarán ás formas estruturais de crecemento, que son a urbanización, a parcelación e a edificación.

Toda transformación en la arquitectura lleva consigo unos agentes transformadores. En el caso de la arquitectura popular, uno de ellos es la vaca, posteriormente el tractor y a continuación el coche. Estos van estar presentes en el programa de modificación de la aldea. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es el analisis de la aldea de Roo de Abaixo, a través de tres escalas, el lugar (M), la aldea (L) y la parroquia (XL). A su vez aplicando en cada una de estas escalas los transformadores arquitectónicos, la vaca, el tractor y el coche. Y tanto la escala, como los transformadores, se aplicarán a las formas estructurales de crecimiento, que son la urbanización, la parcelación y la edificación.

Every transformation in architecture carries out some transformers. In the case of popular architecture, one of them is the cow, then the tractor and then the car. These are going to be present in the village modification program. Therefore, the main objective of this work is the analysis of the village of Roo de Abaixo, through three scales: the place (M), the village (L) and the parish (XL). In turn applying in each of these scales the architectural transformers, the cow, the tractor and the car. And both the and the transformers will be applied to the structural forms of growth, which are urbanization, subdivision and building.

Palabras chave

Arquitectura popular, Transformación arquitectónica, Axentes transformadores, Aldea, Roo de Abaixo, Escalas, Edificación, Parcelación, Urbanización, Agentes transformadores, Popular architecture, Architectural transformers, Village, Scale, Urbanization, Subdivision, Building

Máis Traballos

La Manifattura delle Arti en Bolonia: experiencia y referente de la rehabilitacion urbana
Por Cecilia Martínez Miranda
Ver traballo —>

Contemporary Australian Architecture: The Ideologies of Murcutt and the Necessity of Connection in a Disconnected Architecture
Por Tyler Jane Millar Kurtz
Ver traballo —>