Contemporary Australian Architecture: The Ideologies of Murcutt and the Necessity of Connection in a Disconnected Architecture

Autor/a: Tyler Jane Millar Kurtz

Titor/a: Dra. Emma López Bahut

Esquema resumo do traballo. Debuxado a man por Tyler Millar.

Resumo

Este traballo ten como meta exponer as complexidades da historia dos Indíxenas Australianos, a súa cultura e as súas crenzas, co propósito de sacar á luz ao que se debería parecer a verdadeira ‘Arquitectura Australiana’ para as Primeiras Persoas de Australia. Unha arquitectura que capte as necesidades e encarne a esencia dos Indíxenas Australianos e a súa conexión coa terra. A actual ‘Arquitectura Australiana’ é igual á arquitectura contemporánea xeral, a cal ten evolucionado para compracer a una sociedade predominantemente Anglo-Europea e para satisfacer as necesidades dunha cultura xeralizada. Se debemos estar considerando cultura nos nosos deseños, ‘arquitectura contemporánea xeralizada’ pode crear desconexión para grupos minoritarios de persoas específicas. No caso dos Indíxenas Australianos, o tipo de vivienda social que provee o goberno para as familias mostra claramente unha desconexión coa súa cultura e a súa historia. Esta desconexión ten impacto en todos os ámbitos da vida. Sen embargo, hai un arquitecto australiano, Glenn Murcutt, que recoñece esta desconexión e deseña para superala. Murcutt aférrase a unha filosofía de conexión coa terra, cultura e clima e desexa ver unha nova ‘arquitectura popular’ emerxer. A ideoloxía de Murcutt de conexión é unha ideoloxía que expresa e anhela ver en toda a arquitectura contemporánea australiana. Murcutt inspírase no coñecemento dos Indíxenas Australianos para asegurarse de que as súas obras ‘toquen a terra de forma lixeira’. A través dun coñecemento e unha análise da cultura Indíxena Australiana, os actuais proxetos de vivendas sociais e os deseños e ideoloxías de Glenn Murcutt, espero poder expresar a necesidade de conexión para o que é unha arquitectura desconectada para as Primeiras Persoas de Australia.

Este trabajo tiene como objeto exponer las complejidades de la historia de los Indígenas Australianos, su cultura y sus creencias, con el fin de esclarecer esa “Verdadera Arquitectura Australiana” de sus primeros habitantes. Una arquitectura que capte las necesidades y encarne la esencia de los Indígenas Australianos y su conexión con la tierra. En la actualidad, ‘Arquitectura Australiana’, es similar a la arquitectura contemporánea “general”, la cual ha evolucionado para complacer a una sociedad predominantemente Anglo-europea y para satisfacer las necesidades de una cultura generalizada. Hemos de tener en consideración la cultura en nuestros diseños, ya que una ‘arquitectura contemporánea generalizada’ puede crear desconexión en esos grupos poblacionales minoritarios. En el caso de los Indígenas Australianos, el tipo de vivienda social que propone el Gobierno para estas familias muestra claramente una desconexión con su cultura y su historia, que les afecta en todos los ámbitos de la vida y deja presente esa incoherencia. Sin embargo, el arquitecto australiano Glenn Murcutt reconoce esta desconexión y diseña para reconectar la arquitectura con el lugar. Murcutt se aferra a una filosofía de conexión con la tierra, cultura y clima y desea crear una nueva ‘arquitectura del lugar’. La ideología de conexión de Murcutt, es una ideología que expresa y anhela ver plasmada en toda la arquitectura contemporánea australiana. Inspirándose en su conocimiento de los Indígenas Australianos, Murcutt se asegura que sus obras ‘toquen la tierra de forma ligera’. A través del estudio y análisis de la cultura Indígena Australiana, de los actuales proyectos de viviendas sociales y de los diseños e ideología de Glenn Murcutt, espero poder expresar la necesidad de cohesión para lo que es, hoy en día, una arquitectura desconectada para los primeros habitantes de Australia.

This paper aims to unravel the complexities of Indigenous Australians history, culture, and beliefs in the endeavor to unearth what true ‘Australian Architecture’ should look like for the First Peoples of Australia. An architecture that captures the needs of and embodies the essence of Indigenous Australians and their connectedness to the land. Current ‘Australian architecture’ is equivalent to general modern day contemporary architecture which has evolved to please a predominantly Anglo-European society and to meet the needs of a generalized culture. If culture is to be considered and built into our architectural designs a ‘generalized contemporary architecture’ can cause disconnectedness for specific minority groups of people. In the case of Indigenous Australian’s, the social housing that is provided for them clearly shows a disconnectedness to their culture and their history. This disconnectedness impacts on all areas of life however there is one Australian architect, Glenn Murcutt, who recognizes this disconnection and designs to overcome it. Murcutt holds to a philosophy of connectedness to land, culture, and climate and he desires to see a new architecture of place emerge. Murcutt’s ideology for connectedness, is an ideology that he expresses and longs to see in all contemporary Australian architecture. He draws on the knowledge of Indigenous Australians to ensure that his works ‘touch this earth lightly’. Through an understanding and analysis of Indigenous Australian culture, current social housing projects and Glenn Murcutt’s ideologies and designs, I hope to express the need for a connection of what is a disconnected architecture for Australia’s First Peoples.

Palabras chave

Australian architecture, Indigenous Australians, Australia’s First Peoples, Aboriginal Peoples, Minority groups of people, Disconnected architecture, Social housing projects, New architecture of place, Glenn Murcutt, Arquitectura australiana, Indígenas australianos, Grupos poblacionales minoritarios, Arquitectura desconectada, Proyectos de viviendas sociales, Nueva arquitectura del lugar

Máis Traballos

A vaca, o tractor e o coche: transformadores arquitectónicos da aldea de Roo de Abaixo
Por Adrián Rodríguez Lado
Ver traballo —>

La arquitectura de la ausencia: materialización de emociones en la Torre del Holocausto de Libeskind
Por Lucía Iglesias Fernández
Ver traballo —>