La arquitectura de la ausencia: materialización de emociones en la Torre del Holocausto de Libeskind

Autor/a: Lucía Iglesias Fernández

Titor/a: Dra. María Sonia Vázquez Díaz

Foto do interior da Torre do Holocausto. Lucía Iglesias Fernández.

Resumo

A arquitectura, igual que outras obras de arte, é unha ferramenta empregada para a transmisión de mensaxes, e con isto, de emocións. Neste traballo estudarase a Torre do Holocausto de Daniel Libeskind e os significados que se atopan nela. O obxectivo deste estudo é explicar como se materializan as emocións nos elementos físicos ca compoñen. Mediante unha análise minuciosa da peza, asócianse as características físicas cos significados que transmite, e descúbrese que é a representación da morte. Este método de análise permitirá a súa aplicación no estudo de obras similares para descifrar os significados máis profundos e á vez, a aprender a transmitir de emocións a través da arquitectura.

La arquitectura, al igual que otras obras de arte, es una herramienta empleada para la transmisión de mensajes, y con ello, de emociones. En este trabajo se estudia la Torre del Holocausto de Daniel Libeskind y los significados que se encuentran en ella. El objetivo de este estudio es explicar cómo se materializan las emociones en los elementos físicos que la componen. Mediante un análisis minucioso de la pieza, se asocian las características físicas con los significados que transmite, y se descubre que es la representación de la muerte. Este método de análisis permitirá su aplicación en el estudio de obras similares para descifrar los significados más profundos y su vez, aprender a transmitir emociones a través de la arquitectura.

Architecture, like other works of art, is a tool used for the transmission of messages, and with it, of emotions. This paper studies Daniel Libeskind’s Holocaust Tower and the meanings found in it. The aim of this study is to explain how emotions are materialized in the physical elements that compose it. Through a thorough analysis of the piece, the physical characteristics are associated with the meanings it conveys, and it is discovered that it is the representation of death. This method of analysis will allow its application in the study of similar works to decipher the deeper meanings and in turn, learn to convey emotions through architecture.

Palabras chave

Vacío vaciado, Semiología arquitectónica, Emociones estéticas, Experiencia estética, Fenomenología hermenéutica, Semioloxía arquitectónica, Emocións estéticas, Fenomenoloxía hermenéutica, Voided void, Architectural semiology, Aesthetic emotions, Aesthetic experience, Hermeneutic phenomenology

Máis Traballos

Contemporary Australian Architecture: The Ideologies of Murcutt and the Necessity of Connection in a Disconnected Architecture
Por Tyler Jane Millar Kurtz
Ver traballo —>

Arquitectura en la vida y obra de V. Nabokov: Europa 1899 – 1940
Por Claudia Palmira Martín García
Ver traballo —>