Arquitectura en la vida y obra de V. Nabokov: Europa 1899 – 1940

Autor/a: Claudia Palmira Martín García

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

Dibujos hechos por Nabokov en las cartas que escribe a su mujer Véra. Letters to Véra / Vladimir Nabokov; translated and edited by Olga Voronina and Brian Boyd. London: Penguin Classics, 2014.

Resumo

Como experiencia persoal, este traballo aborda o mundo de Nabokov a traves da aproximación á arquitectura que o forma. Implacable inimigo do realismo, para Nabokov o argumento da novela nunca é o importante. Na procura por crear do conxunto unha obra de arte, a escritura en si mesma será a protagonista. A pesar diso, na súa obra podemos atopar trazas autobiográficas das que se serve para dar formar aos escenarios dos relatos. Antes de conseguir o recoñecemento da crítica e os lectores con Lolita, tivo que deixar atrás a súa Rusia natal fuxindo da revolución de 1917 e establecerse en Berlín. En Mashenka trata a vida dos exiliados e do que supón renunciar ao fogar, a nostalxia e os recordos do pasado; mentres que Rey, Dama, Valet supón unha ruptura coa súa circunstancia persoal para tratar un dos temas máis triviais da literatura: o adultério. No marco da frivolidade, a novela o completo convirtese nunha lectura superficial da sociedade e dos elementos representativos berlineses da década do 1920. O análise persoal do Berlín inventado de Rey, Dama, Valet, que se realiza durante a investigación, pretende ser un acercamento ó Berlín efervescente do princípios do século XX no que viveu o escritor, para finalmente resolver se o afondimento no escenario onde se desenrola a historia enriquece a experiencia da lectura.

Como una experiencia personal, este trabajo aborda el mundo de Nabokov a través de la aproximación a la arquitectura que lo forma. Implacable enemigo del realismo, para Nabokov el argumento de la novela nunca es lo importante. En la búsqueda por crear del conjunto una obra de arte, la escritura en si misma ha de ser la protagonista. A pesar de ello, en su obra podemos encontrar trazas autobiográficas de las que se sirve para dar formar a los escenarios de los relatos. Antes de conseguir el reconocimiento de la crítica y los lectores con Lolita, tuvo que dejar atrás su Rusia natal huyendo de la revolución de 1917 y establecerse en Berlín. En Mashenka trata la vida de los exiliados y lo que supone renunciar al hogar, la añoranza y los recuerdos del pasado; mientras que Rey, Dama, Valet supone una ruptura con su circunstancia personal para tratar uno de los temas más triviales de la literatura: el adulterio. En el marco de la frivolidad, la novela al completo se convierte en una lectura superficial de la sociedad y los elementos representativos berlineses de la década de 1920. El análisis personal del Berlín inventado de Rey, Dama, Valet que se realiza durante esta investigación, pretende ser un acercamiento al Berlín efervescente de principios del siglo XX en el que vivió el escritor, para finalmente resolver si el ahondamiento en el escenario en el que se desarrolla la historia enriquece la experiencia de la lectura.

As a personal experience, this work approaches the world of Nabokov through the approach to the architecture that forms it. Implacable enemy of realism, for Nabokov the plot of the novel is never important. In the search to create a work of art from the whole, writing itself must be the protagonist. Despite this, in his work we can find autobiographical traces that he uses to shape the settings of the stories. Before gaining recognition from critics and readers with Lolita, he had to leave his native Russia behind, fleeing the 1917 revolution, and settle in Berlin. In Mary he deals with the life of exiles and what it means to renounce home, longing and memories of the past; while King, Queen, Knave supposes one with his personal circumstance to deal with one of the most trivial topics in literature: adultery. Within the framework of frivolity, the entire novel becomes a superficial reading of Berlin society and representative elements of the 1920s. The personal analysis of the invented Berlin of King, Queen, Knave that is carried out during this investigation, It is intended to be an approach to the effervescent Berlin of the early 20th century in which the writer lived, to finally resolve whether delving into the setting in which the story takes place enriches the reading experience.

Palabras chave

Nabokov, Arquitectura moderna, Literatura, Berlín, Siglo XX, Século XX, Modern architecture, Literature, 20th century

Máis Traballos

La arquitectura de la ausencia: materialización de emociones en la Torre del Holocausto de Libeskind
Por Lucía Iglesias Fernández
Ver traballo —>

Vivienda social en Carballo 1950-1970: las casas baratas
Por Aldara García Vecino
Ver traballo —>