Vivienda social en Carballo 1950-1970: las casas baratas

Autor/a: Aldara García Vecino

Titor/a: Mónica Mesejo Conde

Collage. Aldara García Vecino

Resumo

A vivenda social mantén a súa gran importancia ao longo dos anos. A necesidade de buscar o equilibrio entre o prezo da viven-da e os ingresos das familias segue vixente. É un problema que, no caso de Carballo, comezou a tentar solucionalo na posguerra. Mediante tanto unha análise teórica (analizando o nacemento da vivenda social en España, a evolución urbanística de Carballo e dos arquitectos presentes nesta zona) como práctica (analizando os 8 grupos de vivendas sociais presentes na vila carballesa), trátase de completar información que o concello carballés non dispón sobre vivendas sociais na vila, así como comprender e comparar a forma de crear e localizar cada un dos grupos de vivendas. Ademais, compleméntase cunha explicación de como foi o proceso de encargo e redacción destes proxectos de vivendas, a partir da documentación orixinal dunha destas.

La vivienda social mantiene su gran importancia a lo largo de los años. La necesidad de encontrar el equilibrio entre el precio de la vivienda y los ingresos de las familias sigue estando vigente. Es un problema que, en el caso de Carballo, se comenzó a intentar resolver en la postguerra. Por medio de un análisis tanto teórico (analizando el nacimiento de la vivienda social en España, la evolución urbana de Carballo y los arquitectos presentes en este ámbito) como práctico (analizando los 8 grupos de viviendas sociales presentes en la villa carballesa), se trata de completar información que el propio ayuntamiento de Carballo no posee acerca de la vivienda social en la villa, así como entender y comparar la manera de crear y situar cada uno de los grupos de viviendas. Además, se complementa con una explicación sobre como era el proceso de encargo y redacción de estos proyectos de viviendas, apoyandose en la documentación original de uno de estos.

Social housing maintains its great importance over the years. The need to find the balance between the price of housing and the income of families continues to be valid. It is a problem that, in the case of Carballo, began to try to solve it in the post-war period. By means of both a theoretical analysis (analyzing the birth of social housing in Spain, the urban evolution of Carballo and the architects present in this field) and a practical one (analyzing the 8 groups of social housing present in the town of Carballesa), it is to complete information that the Carballo council does not have about social housing in the town, as well as to understand and compare the way to create and locate each of the housing groups. In addition, it is complemented with an explanation of how the commissioning and drafting process of these housing projects was, based on the original documentation of one of these.

Palabras chave

Vivienda social, Carballo, Encargo, Renta limitada, Arquitectura, Vivenda social, Social housing, Order, Limited income, Architecture

Máis Traballos

Arquitectura en la vida y obra de V. Nabokov: Europa 1899 – 1940
Por Claudia Palmira Martín García
Ver traballo —>

La muralla de Ferrol y su influencia en el desarrollo urbano
Por Tamara Souto Quindimil
Ver traballo —>