La muralla de Ferrol y su influencia en el desarrollo urbano

Autor/a: Tamara Souto Quindimil

Titor/a: Dra. Estefanía López Salas

Delimitación de las Zonas Polémicas exteriores sobre la ortofotografía de la ciudad de Ferrol en 2020. Tamara Souto Quindimil

Resumo

A través do estudado neste traballo pretendese acadar unha aproximación a influencia que tivo a muralla da fronte de terra de Ferrol no desenvolvemento urbanístico da cidade. Para iso rescátanse os diferentes plans xerais que tivo a cidade, así como ortofotografías e documentacións históricas: a partires dos cales se desenvolve a planimetría da cidade e os trazados, existencias e derrubamentos da muralla. As contribucións que o sistema defensivo fixo ao urbanismo de Ferrol foron diversas, xa foran dende o desenvolvemento físico da muralla ou a través da súa área de influencia que xeraron múltiples tecidos urbanos que chegaron ata os nosos días. Pretendese de esta maneira poñer en valor unha arquitectura que o longo da historia da urbe formou parte tanxible da imaxe da cidade.

A través de lo estudiado en este trabajo se pretende alcanzar una aproximación a la influencia que ha tenido la muralla del frente de tierra de Ferrol en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Para ello se han rescatado los diferentes planes generales que ha tenido la ciudad, así como ortofotografías y documentación histórica; a partir de los cuales se desarrolla la planimetría de la ciudad y los trazados, existencias y derribos de la muralla. Las contribuciones que el sistema defensivo ha hecho al urbanismo de Ferrol fueron diversas, ya fuera desde el desarrollo físico de la muralla o a través de su área de influencia que han generado múltiples tramas urbanas que han llegado hasta nuestros días. Se pretende de esta manera poner en valor una arquitectura que a lo largo de la historia de la urbe ha formado parte tangible de la imagen de la ciudad.

Through this study we try to reach an approximation to the influence that the city walls has had on the urban development of the city. For this finality the different master plans, orthophotographs and historical documentation have been recovered to develop the planimetry of the city and the layouts, existences and demolitions of the wall. The contributions of the defensives system to the urban development of Ferrol were diverse, from the physical development of the wall to its influence’s area that had generated multiple urban plannings that have remained until the present day. The aim is to highlight the value of this architecture that throughout the history of the city has formed a tangible part of the city’s image.

Palabras chave

Muralla, Ferrol, Patrimonio, Desarrollo, Urbanismo, City wall, Heritage, Development, Urban planning, Desenvolvemento

Máis Traballos

Vivienda social en Carballo 1950-1970: las casas baratas
Por Aldara García Vecino
Ver traballo —>

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares
Por María Cristina Boquete Costa
Ver traballo —>