Adrienne Gurwick-Górska: arquitecturas del cinema.

Autor/a: Marta Muñoz Rodríguez

Titor/a: Cristóbal Crespo González

Resumo

No presente traballo analízase unha parte relevante da traxectoria profesional e vital da arquitecta Adrienne Górska, máis concretamente os proxectos para as salas de cinema Cinéac (contracción de Ciné et Actualités) que realiza xunto co seu marido, Pierre de Montaut. O circuíto das devanditas salas de cinema xorde durante o período de entreguerras nos países francófonos europeos. Defínense polas súas sesións curtas que comprendían desde telediarios a documentais e tiras cómicas. Esta nova función, distante das grandes salas de cinema da época con capacidade para miles de espectadores e cargadas de decoración, sumada co contexto económico e social daquel tempo, xera unha nova tipoloxía. O matrimonio foi pioneiro nesta arquitectura, que se caracterizaba polas súas rechamantes fachadas publicitarias que adoitaban distar do seu interior técnico e funcional, de liñas limpas e decoración simple.

This paper analyses a relevant part of the professional and vital trajectory of the architect Adrienne Górska, more specifically the projects for the Cinéac cinemas (contraction of Ciné et Actualités) that she designs alongside her husband, Pierre de Montaut. The circuit of these cinemas appears during the inter-war period in Frenchspeaking European countries. They are defined by their short sessions which ranged from newsreels to documentaries and cartoons. This new function, distant from the large cinemas of the time with capacity for thousands of spectators and full of decoration, added to the economic and social context of that time, generated a new typology. The couple were pioneers in this architecture, which was characterized by its striking advertising facades that were usually far from its technical and functional interior, with clean lines and simple decoration.

Palabras chave

Montaut, Cinéac, Facade, Advertising, Fachada, Publicidad, Publicidade

Máis Traballos

Diálogo con el pasado industrial: nave 16 E Intermediae en el matadero de Madrid, estrategias de intervención en rehabilitación de edificios con valor patrimonial.
Por Miranda San Dimas Quindós
Ver traballo —>

Espacio Laberinto: La manipulación del recuerdo y la alegoría.
Por Martín Losada Conzález
Ver traballo —>