Espacio Laberinto: La manipulación del recuerdo y la alegoría.

Autor/a: Martín Losada Conzález

Titor/a: Dr. Óscar Pedrós Fernández

Portada elaborada por el alumno.

Resumo

A capacidade da arquitectura de influir no carácter e comportamento das persoas é de sobra coñecido; unha das tipoloxías que mellor exemplifica este feito son os espacios labirinto. Espacios onde se “arquitecturaliza” unha toma de decisión, onde a elección ducha traxectoria fronte ás outras cobra máis peso que outro tipo de decisión. Espacios dinámicos que necesitan da traxectoria. Existen laberintos que ocultan a súa natureza e otros que o son só en apariencia, pero non resisten unha análise en profundidade. Mediante o estudo das características dun labirinto podemos chegar non só a identificalos, senon a usar estas tipoloxías para axudar as persoas con dificultades de memoria, que é o factor principal co que traballan estas arquitecturas para dominar ó individuo.

The ability of architecture to influence the character and behaviour of people is well known; one of the typologies that best exemplifies this fact is the labyrinth spaces. Spaces where decisión-making is “architecturalized” , where the choice of a path compared to the other takes more weight tan other types of decisions. Dynamic spaces that need the path. There are labyrinths that hide their nature and others that are only in appareance, but do not withstand an indepht analysis. By studying the characteristics of a labyrinth, we can´t only identify them, but also use these typologies to help people with memory issues, which is the main factor with witch these architectures work to dominate the individual.

Máis Traballos

Adrienne Gurwick-Górska: arquitecturas del cinema.
Por Marta Muñoz Rodríguez
Ver traballo —>

La mujer latinoamericana en la arquitectura: Una arquitectura social con perspectiva de género: Mariana Montag Ferreira y “A Casa de Jajja” como caso de estudio.
Por Sergio Salguero Robles
Ver traballo —>