La mujer latinoamericana en la arquitectura: Una arquitectura social con perspectiva de género: Mariana Montag Ferreira y “A Casa de Jajja” como caso de estudio.

Autor/a: Sergio Salguero Robles

Titor/a: Dra. Emma López Bahut

Mujeres en el proceso de autoconstrucción en “A Casa de Jajja”.

Resumo

Mariana Montag, aos 25 anos de idade, é capaz de materializar unha obra que axunta a perspectiva de xénero co compromiso da arquitectura compartida. Elaborando unha cronoloxía na que poder contemplar vida e acción, exponse un percorrido biográfi co estruturado posteriormente polo encontro entre a arquitecta e o autor. Tomando como base teórica as e os referentes da arquitectura social establécense uns puntos crave para o estudo desta clase de arquitectura. “A Casa de Jajja” serve exitosamente de exemplo para comprobar se a hipotésis desta catalogación é teórica e practicamente correcta. Ademais súmase a achega do propio proceso emancipatorio e autoconstruido incentivado polo uso da psicoloxía e os programas de inmersión.

Mariana Montag, at 25 years of age, is able to materialize a work that unites the gender perspective with the commitment of shared architecture. Elaborating a chronology in which to contemplate life and action, a biographical journey is proposed structured later by the encounter between the architect and the author. Taking as theoretical basis the and the referents of the social architecture are established some key points for the study of this kind of architecture. “A Casa de Jajja” serves as a successful example to test whether the hypothesis of this cataloging is theoretical and practically correct. In addition, there is the contribution of the emancipatory and self-constructive process encouraged by the use of psychology and immersion programs.

Titoras
Dra. Emma López-Bahut e Dra. María Amparo Casares Gallego

Palabras chave

Género, Perspectiva, Autoconstrucción, Proceso, Empoderamento, Gender, Perspective, Self-construction, Process empowerment

Máis Traballos

Espacio Laberinto: La manipulación del recuerdo y la alegoría.
Por Martín Losada Conzález
Ver traballo —>

Espacio fílmico y espacio arquitectónico: análisis de tres ejemplos de la Nouvelle Vague
Por Álvaro Amín Kazemi Blanco
Ver traballo —>