Arquitectura de límites difusos: nueva arquitectura-paisaje japonesa

Autor/a: Felipe Domínguez Lanza

Titor/a: Dr. Juan Ignacio Prieto López

Concepto de Ma, FDL.

Resumo

A través da idea de que a arquitectura xaponesa é unha arquitectura de espazos e sensacións ligadas á paisaxe, o obxetivo deste traballo vai ser tratar de explicar a traducción contemporánea desta idea en base a unha serie de conceptos extraídos da tradición nipona. No traballo realízase unha lectura da arquitectura contemporánea en base a tres conceptos espaciais tradicionais, apoiándonos no texto de Toyo Ito de Arquitectura de Límites Difusos como punto de partida para unha nova concepción da paisaxe e a redefinición deses mesmos conceptos. A partires desta redefinición, iníciase unha análise do espacio tradicional en clave contemporánea que, no seu conxunto, está a dar lugar a unha nova arquitectura-paisaxe xaponesa.

Throughout the idea of Japanese architecture as an architecture of spaces and sensations related to landscape, the objective of our work will be try to explain the contemporary understanding of this idea relying on various traditional concepts. Inside this research work, we are going to do a study of the contemporary architecture based on three traditional spatial concepts, using Blurring Architecture by Toyo Ito as a starting point for a new landscape understanding and redefinition of those concepts. Through this redefinition, we are going to start a study of traditional space in contemporary terms that generates a new Japanese landscape architecture.

Palabras chave

Paisaje, Tradición, Continuidad, Transparencia, Homogeneidad.

Máis Traballos

La presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea :arquitectura de límites difusos
Por Mar Loureiro Souto
Ver traballo —>

Los viajes de agua de la ciudad de A Coruña y su impacto en la trama urbana: cartografía histórica y ciudad contemporánea
Por Marcos Edmundo Varela Vázquez
Ver traballo —>