Arte y arquitectura: interferencias. La Ópera de Oslo de Snøhetta

Autor/a: Mar Sola Sanmartín

Titor/a: Dra. Luz Paz Agras

Boceto da Ópera de Oslo. Mar Sola Sanmartín

Resumo

As intervencións artísticas na obra de Snøhetta intensifican a experiencia e transforman o espazo nun laboratorio de sensación e descubrimentos. As Vangardas adiantaron as claves para a creación de espazos onde arte e arquitectura forman parte intrínseca e fundamental da experiencia arquitectónica. Snøhetta desenvolve a Ópera de Oslo nun enfoque moi próximo a estas, ao tratar de levar o arte á arquitectura para enriquecer a experiencia do espectador, ao mesmo tempo que provocan un impacto a súa mente e fomentan a súa participación mediante recorridos labirínticos, luces, cores ou texturas. A integración das disciplinas establécese, por tanto, como unha busca inicial e non como unha consecuencia co fin de crear un resultado total. Por medio das análises gráficas e teóricas das obras incluídas na Ópera, preténdese entender os pensamentos dos artistas para analizar a súa aportación, o nivel de integración e descifrar a relación que se establece entre a peza de arte, a arquitectura e o espectador e entender o resultado final que sería o espazo arquitectónico.

Las intervenciones artísticas en la obra de Snøhetta intensifican la experiencia y transforman el espacio de la arquitectura en un laboratorio de sensaciones y descubrimientos. Las Vanguardias adelantaron las claves para la creación de espacios donde arte y arquitectura forman parte intrínseca y fundamental de la experiencia arquitectónica. Snøhetta desarrolla la Ópera de Oslo en un enfoque muy próximo a estas, al tratar de llevar el arte a la arquitectura para enriquecer la experiencia del espectador, al mismo tiempo que provocan un impacto su mente y fomentan su participación mediante recorridos laberínticos, luces, colores o texturas. La integración de las disciplinas se establece, por tanto, como una búsqueda inicial y no como una consecuencia con el fin de crear un resultado total. Por medio de análisis gráficos y teóricos de las obras incluidas en la Ópera, se pretende entender los pensamientos de los artistas para analizar su aportación, el nivel de integración y descifrar la relación que se establece entre la pieza de arte, la arquitectura y el espectador para entender el resultado final de la colaboración que sería el espacio arquitectónico.

The artistic interventions in Snøhetta’s work intensify the experience and transform the architectural space into a laboratory of sensations and discoveries. The artistic avant-garde advanced the keys to the creation of spaces where art and architecture form an intrinsic and fundamental part of the architectural experience. Snøhetta develops the Oslo Opera House in an approach very close to these, by trying to bring art into architecture to enrich the spectator’s experience, while at the same time provoking an impact on their mind and encouraging their participation through labyrinthine routes, lights, colours or textures. The integration of the disciplines is therefore established as an initial search and not as a consequence in order to create a total result. By means of graphic and theoretical analyses of the Works included in the Opera, the aim is to understand the artists’ thoughts in order to analyse their contribution, the level of integration and decipher the relationship established between the piece of art, the architecture and the spectator in order to understand the final result of the collaboration, which would be the architectural space.

Palabras chave

Arte y arquitectura, Snøhetta, Ópera de Oslo, Experiencia, Integración, Arte e arquitectura, Art and architecture, Oslo Opera House, Experience, Integration

Máis Traballos

Disney y Arquitectura: la construcción de una realidad ideal. Michael Graves
Por Sara Román Carracedo
Ver traballo —>

La Manifattura delle Arti en Bolonia: experiencia y referente de la rehabilitacion urbana
Por Cecilia Martínez Miranda
Ver traballo —>