Disney y Arquitectura: la construcción de una realidad ideal. Michael Graves

Autor/a: Sara Román Carracedo

Titor/a: Dra. Luz Paz Agras

Esquema entre los Hoteles Dolphin&Swan con la representación de la historia inventada por Graves y la relación con las formas funcionales. Sara Román Carracedo

Resumo

Este traballo céntrase na análise das obras de Michael Graves para a compañía de debuxos animados Walt Disney Company. Nas décadas dos 80 e 90 a compañía nutriuse dos arquitectos famosos do momento e da arquitectura posmoderna para a súa expansión máis aló dos parques temáticos e os mundos ficticios. Nestes novos edificios quérese vincular a marca Disney coa arquitectura na busca dun estilo propio. Na análise do traballo dase respuesta á pregunta de se realmente Disney atopa na arquitectura posmoderna á sua propia. Para iso, pártese das ideas de Charles Jencks sobre a arquitectura posmoderna: síntese do clasicismo posmoderno, forma expresiva, forma funcional e forma comunicativa. Con base nisto, desgrégase a obra de Michael Graves para Disney, centrándose no edificio de oficinas centrais Team Disney en Burbank, dado que reflexa as ideas de Jencks. Á vez, analízanse estas ideas dentro do mundo Disney, tanto en películas coma nos parques temáticos e outros edificios de distintos arquitectos. Á fin, mediante a comparación de todas as obras e ideas, pódese concluir que Disney non crea un estilo propio, senón que se apoia da arquitectura posmoderna, xa que comparte súa base principal en formulacións que se aproximan aos sentimentos de morriña, diversión e preocupación polo usuario que representa Disney dende os seus inicios.

Este trabajo se centra en el análisis de las obras de Michael Graves para la compañía de dibujos animados Walt Disney Company. En las décadas de los 80 y 90 la compañía se nutrió de los arquitectos famosos del momento y de la arquitectura Posmoderna para su expansión más allá de los parques temáticos y los mundos ficticios. En estos nuevos edificios se quiere vincular la marca Disney con la arquitectura en busca de un estilo propio. En el análisis del trabajo se da respuesta a la pregunta de si realmente Disney encuentra en lo posmoderno su arquitectura. Para ello, se parte de las ideas de Charles Jencks sobre la arquitectura Posmoderna: síntesis del clasicismo posmoderno, la forma funcional, forma expresiva y forma comunicativa. Con base es esto, se desglosa la obra de Michael Graves para Disney, centrándose en el edificio de oficinas centrales Team Disney en Burbank, dado que refleja las ideas de Jencks. A la par, se analizan estas ideas dentro del mundo Disney, tanto en películas como en los parques temáticos y otros edificios de otros arquitectos. Finalmente, mediante la comparación de todas las obras e ideas, se puede concluir que Disney no crea un estilo propio, sino que se apoya de la arquitectura posmoderna, ya que comparte planteamientos que se aproximan a los sentimientos de nostalgia, diversión y preocupación por el usuario que representa Disney desde sus inicios.

This paper focuses on the analysis of Michael Graves’ works for the Walt Disney Company cartoon company. In the 1980s and 1990s the company drew on the famous architects of the day and Postmodern architecture for its expansion beyond theme parks and fictional worlds. In these new buildings, the aim is to link the Disney brand with architecture in search of its own style. The analysis of the work answers the question of whether Disney really finds its architecture in Postmodernism. To do so, it is based on Charles Jencks’ ideas on Postmodern architecture: synthesis of postmodern classicism, functional form, expressive form and communicative form. Based on this, Michael Graves’ work for Disney is broken down, focusing on the Team Disney headquarters building in Burbank, as it reflects Jencks’ ideas. At the same time, these ideas are analysed within the Disney world, both in films and in theme parks and other buildings by other architects. Finally, by comparing all the works and ideas, it can be concluded that Disney does not create a style of its own, but relies on postmodern architecture, as it shares approaches that approximate the feelings of nostalgia, fun and concern for the user that Disney has represented since its beginnings.

Palabras chave

Disney, Arquitectura posmoderna, Michael Graves, Charles Jencks, Arquitectura corporativa, Post-Modern Architecture, Corporate Architecture

Máis Traballos

La fábrica de cerámica MOAHSA. Análisis de una arquitectura industrial abandonada
Por Rita Vázquez Padín
Ver traballo —>

Arte y arquitectura: interferencias. La Ópera de Oslo de Snøhetta
Por Mar Sola Sanmartín
Ver traballo —>