La fábrica de cerámica MOAHSA. Análisis de una arquitectura industrial abandonada

Autor/a: Rita Vázquez Padín

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

Fábrica de Álvarez en funcionamento. Faro de Vigo

Resumo

A industria de porcelana da empresa Álvarez fundada en Vigo durante os anos 20 creceu rapidamente, obrigando a construír grandes infraestruturas en toda a cidade. Foi unha empresa de referencia tanto a nivel nacional, acadando a maior facturación do país no seu sector, como a nivel local polo volume de facturación, o número de empregados e as diferentes fábricas que implantáronse no territorio. O peche da empresa nos anos 2000 produciu efectos negativos, non só económicos e sociais, senón tamén no seu entorno físico. As ruínas actuais dunha das fábricas situadas en Coruxo, construída en 1969, deixan hoxe unha sensación de abandono e desolación. A súa conservación e posta en valor debe servir para recuperar a identidade, a memoria e o valor do lugar. A correcta ordenación do contorno, xunto coas posibles intervencións de rehabilitación, convérteno nun problema urbanístico e arquitectónico de grande interese.

La industria de porcelana de la empresa Álvarez fundada en Vigo durante los años veinte creció rápidamente obligando a construir grandes infraestructuras por toda la ciudad. Fue una empresa de referencia tanto a nivel nacional, llegando a tener la mayor facturación del país en su sector, como a nivel local debido al volumen de facturación, el número de empleados y las diferentes fábricas que se establecieron en el territorio. El cierre de la empresa en la década de los 2000 produjo efectos negativos, no solo económicos y sociales sino también sobre su marco físico. Las ruinas actuales de una de las fábricas situada en Coruxo, construida en 1969, deja hoy una sensación de abandono y desolación. Su conservación y puesta en valor ha de servir para la recuperación de identidad, memoria y valor del lugar. La adecuada ordenación del entorno, junto con posibles intervenciones de rehabilitación, lo convierten en un problema urbanístico y arquitectónico de gran interés.

Alvarez porcelain industry/Enterprise was founded in Vigo during the 20s and quickly developed forcing to build great infrastructures all over the city. It was a reference company both nationally, reaching the highest turnover in the country in its section, than locally due to the volume of turnover, the number of employees and the different factories established in the territory. The closure of the company during the 2000 decade had negative effects, not only economical and social but also about the physical frame. The current ruins of one of the factories located in Coruxo, built in 1969, today leaves a feeling of abandonment and desolation. Its conservation and enhancement must serve for the recovery of identity, its memory and the value of the place. The proper management of the environment together with possible rehabilitation interventions, make it an urban an architectural problema of great interest.

Palabras chave

Patrimonio industrial, Abandono, Fábrica, Porcelana, Vigo, Industrial Patrimony, Abandonment, Factory, Porcelain

Máis Traballos

¿Inusual o elemental? Habitando el Japón del XXI
Por Marina Rebollar Cosio
Ver traballo —>

Disney y Arquitectura: la construcción de una realidad ideal. Michael Graves
Por Sara Román Carracedo
Ver traballo —>