¿Inusual o elemental? Habitando el Japón del XXI

Autor/a: Marina Rebollar Cosio

Titor/a: Mónica Mesejo Conde

Esquema de los principales elementos de una vivienda tradicional japonesa. Marina Rebollar Cosio

Resumo

A arquitectura residencial xaponesa é un dos referentes mundiais como exemplo de experimentación arquitectónica da vivenda, xurdindo como resposta ás novas formas de habitar. O papel que desenvolve a sociedade é un factor fundamental no proceso de evolución da vivenda nipoa xa que estas arquitecturas xorden como resposta ás continuas e cambiantes necesidades que a sociedade vai demandando. A arquitectura xaponesa ten como obxectivo a unión do construído, o individuo e a natureza, mediante a formalización de deseños elementais e sinxelos, nos que predomina o uso de formas xeométricas básicas. Estes proxectos en moitas ocasións reflicten unha corrente minimalista e futurista, mantendo sempre presente a tradicionalidade da que parten. A investigación enfócase no desenvolvemento da vivenda actual en Xapón e en que parámetros se basea esta para chegar aos deseños que actualmente nos atopamos. Preténdese un achegamento á concepción espacial xaponesa e como se experimenta o habitar neste tipo de espazos. Buscamos previamente un coñecemento mínimo dos principais factores a ter en conta na fase de deseño co fin de conseguir esa calidade espacial que caracteriza estas arquitecturas. Para iso é necesario o estudo de elementos como a iluminación, a relación que a vivenda experimenta coa súa contorna máis próxima, as comunicacións… Achegándonos así á configuración e sensacións que producen as arquitecturas residenciais xaponesas.

La arquitectura residencial japonesa es uno de los referentes mundiales como ejemplo de experimentación arquitectónica de la vivienda, surgiendo como respuesta a las nuevas formas de habitar. El papel que desarrolla la sociedad es un factor fundamental en el proceso de evolución de la vivienda nipona ya que estas arquitecturas surgen como respuesta a las continuas y cambiantes necesidades que la sociedad va demandando. La arquitectura japonesa tiene como objetivo la unión de lo construido, el individuo y la naturaleza, mediante la formalización de diseños elementales y sencillos, en los que predomina el uso de formas geométricas básicas. Estos proyectos en muchas ocasiones reflejan una corriente minimalista y futurista, manteniendo siempre presente la tradicionalidad de la que parten. La investigación se enfoca en el desarrollo de la vivienda actual en Japón y en que parámetros se basa esta para llegar a los diseños que actualmente nos encontramos. Se pretende un acercamiento a la concepción espacial nipona y como se experimenta el habitar en este tipo de espacios. Buscamos previamente un conocimiento mínimo de los principales factores a tener en cuenta en la fase de diseño con el fin de conseguir esa calidad espacial que caracteriza estas arquitecturas. Para ello es necesario el estudio de elementos como la iluminación, la relación que la vivienda experimenta con su entorno más próximo, las comunicaciones… Acercándonos así a la configuración y sensaciones que producen las arquitecturas residenciales japonesas.

Japanese residential architecture is one of the world’s leading examples of architectural experimentation in housing, emerging as a response to new ways of living. The role played by society is a fundamental factor in the process of evolution of Japanese housing, as these architectures emerge as a response to the continuous and changing needs that society demands. Japanese architecture aims to unite the built environment, the individual and nature, through the formalisation of elementary and simple designs, in which the use of basic geometric forms predominates. These projects often reflect a minimalist and futuristic trend, while always keeping in mind the tradition from which they are based. The research focuses on the development of current housing in Japan and the parameters on which it is based in order to arrive at the designs we find today. The aim is to approach Japanese spatial conception and how living in this type of space is experienced. We seek beforehand a minimum knowledge of the main factors to be taken into account in the design phase in order to achieve the spatial quality that characterises these architectures. This requires the study of elements such as lighting, the relationship that the home experiences with its immediate surroundings, communications… This brings us closer to the configuration and sensations produced by Japanese residential architecture.

Palabras chave

Vivienda japonesa, Nuevas formas de habitar, Evolución, Elementalidad, Sencillez, Japanese housing, New ways of living, Evolution, Elementality, Simplicity, Vivenda xaponesa, Novas formas de habitar, Sinxeleza

Máis Traballos

Virgil Abloh: más allá de la arquitectura
Por Alberto Álvarez Álvarez
Ver traballo —>

La fábrica de cerámica MOAHSA. Análisis de una arquitectura industrial abandonada
Por Rita Vázquez Padín
Ver traballo —>