Cornelia Hahn Oberlander: el diseño de los espacios de juego

Autor/a: Virginia Fernández Álvarez

Titor/a: Dra. María Amparo Casares Gallego

Interpretación de la ilustración dentro del libro “Der Kindergarten ein Garten der Kinder” (Beate Hahn, 1936) con referencias a los diferentes autores. Virginia Fernández Álvarez

Resumo

Cornelia Hahn Oberlander foi unha profesional polifacética que explorou diferentes camiños para desenvolver a Arquitectura da Paisaxe. Un deles foi o deseño dos espazos de xogo. As influencias da contorna durante a súa infancia, o continuo contacto coa natureza e os seus referentes familiares constrúen unha personalidade forte que durante os seus estudos en Harvard empaparase e conectará cun pensamento conceptual e unha expresión moderna que reafirmará as súas intencións. Nestes primeiros anos, traballando en comunidade e intervindo en pequenos parques de barrio, nacen os seus fi llos e é durante a súa primeira infancia cando se dedica a construír espazos de xogo. Este traballo trata de conectar a infancia de Cornelia coa dos seus fi llos e coa dos nenos que xogan nos seus parques, poñendo en valor o espazo de xogo como un elemento fundamental para o desenvolvemento das cidades e da sociedade.

Cornelia Hahn Oberlander ha sido una profesional polifacética que ha explorado diferentes caminos para desarrollar la Arquitectura del Paisaje. Uno de ellos ha sido el diseño de los espacios de juego. Las influencias del entorno durante su infancia, el continuo contacto con la naturaleza y sus referentes familiares construyen una personalidad fuerte que durante sus estudios en Harvard se empapará y conectará con un pensamiento conceptual y una expresión moderna que reafirmará sus intenciones. En estos primeros años, trabajando en comunidad e interviniendo en pequeños parques de barrio, nacen sus hijos y es durante su primera infancia cuando se dedica a construir espacios de juego. Este trabajo trata de conectar la infancia de Cornelia con la de sus hijos y con la de los niños que juegan en sus parques, poniendo en valor el espacio de juego como un elemento fundamental para el desarrollo de las ciudades y de la sociedad.

Cornelia Hahn Oberlander has been a versatile professional who has explored different lines to develop Landscape Architecture. One of them has been the design of the play spaces. The influences of her atmosphere during her childhood, the continuous contact with nature and her family references build a strong personality that during her studies at Harvard will be soaked and connected with a conceptual thought and a modern expression that will reaffirm her intentions. In these early years, working in community and intervening in small neighborhood playgrounds, her children are born and it is during her early childhood that she dedicates herself to construct play spaces. This work tries to connect Cornelia’s childhood with that of her children and with that of the children who play in her playgrounds, valuing the play space as a fundamental element for the development of the cities and the society.

Palabras chave

Oberlander, Juego, Parque, Aprendizaje, Paisaje, Play, Playground, Learning, Landscape, Xogo, Aprendizaxe, Paisaxe

Máis Traballos

Participación, igualdade e memoria. O papel do urbanismo no dereito á cidade
Por Aurora Gil Méndez
Ver traballo —>

Virgil Abloh: más allá de la arquitectura
Por Alberto Álvarez Álvarez
Ver traballo —>