Toyo Ito, arquitectura de límites difusos

Autor/a: Bermúdez Grasa, Alfredo

Titor/a: Dr. Juan Ignacio Prieto López

b

Mediateca de Sendai, Toyo Ito

Resumo

O texto Arquitectura de Límites Difusos plantea e investiga unha arquitectura acorde á era da informática: ó século XXI. Para iso, a partires de proxectos y métodos xeométricos do movemento moderno, estúdanse conceptos de espazo apoiándose nos avances tecnolóxicos da época. Obxetivo: unha arquitectura de espazos de máis alá, no intuir o límite entre eles. Ito usa estas premisas coa finalidade de que o límite sexa adaptabel, flexible e lixeiro, permitindo que a arquitectura se relacione co exterior e viceversa sen chegar a diferenzar os espazos. A partires do manifesto teórico, estúdase unha serie de obras de SANAA onde se reflexan a ruptura do límite a través do proxecto, os materiales e a construción para obter unha conexión do ser humano co entorno que estimule os sentidos a través da concepción do espazo.

Blurring Architecture studies and investigate an architecture commensurate to the computer’s era: to XXI century. In order to do this, it studies new space’s concepts relying on technological advances whitout forget projects and geometric methods of Modern Movement. Goal: an architecture beyond space, not to feel the limit between them. Ito uses these premises for the purpose of the limit is adaptable, flexible and lightweight, allowing the architecture relates to the outside and vice versa without coming to differentiate spaces. From the theorical text, it studies SANAA’s work that reflects the breaking of the limit. Consequently, they used design, materials and construction for a connection between human beings and the environment that stimulates the senses through the conception of the space.

Palabras chave

Arquitectura, límites, difuso, teoría, sentido

Máis Traballos

Sobre la representación del “No-lugar” en el cine.
Por Alonso Martínez, Víctor
Ver traballo —>

Homo ludens: nuevas respuestas arquitectónicas a escala doméstica en la sociedad del bienestar
Por Domínguez Casanova, Alba
Ver traballo —>