Sobre la representación del “No-lugar” en el cine.

Autor/a: Alonso Martínez, Víctor

Titor/a: Dra. Yolanda Pérez Sánchez

Fotograma de "A Terminal" 2004

Resumo

“Se un lugar se pode definir como lugar de identidade, relacional e histórico, un espazo que non se pode definir como espazo de identidade nin como relacional nin como histórico, definirá un no-lugar”. Así é como o antropólogo Marc Augé define un “no-lugar”, termo acuñado para referirse aos espazos propios da “sobremodernidade” coma aeroportos, centros comerciais, grandes cadenas hoteleiras, medios de transporte, estacións de servizo, clubs de vacacións… O cine, como elemento de expresión artística, reflectiu diferentes espazos e ambientes ao longo da súa historia, xa sexa recreando a través da escenografía ou infografía lugares xa desaparecidos, ou ben utilizando ambientes reais. Este traballo céntrase na representación do “no-lugar”, identificando os seus antecedentes en películas anteriores á posmodernidade; a súa aparición, como Augé caracterízaos, en películas producidas nas últimas décadas; e, para rematar, a súa aparición de forma distorsionada, de acordo con visións apocalípticas coma a de R. Koolhaas en “Espacio Lixo”, no xénero da ciencia-ficción. de la ciencia-ficción.

“If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place” This is how the anthropologist Marc Augé defines a “non-place”, term coined to refer to spaces that belong to “supermodernity”, such as airports, shopping centers, chained-brand hotels, means of transportation, service stations, vacation resorts,… Cinema, as an element of artistic expression, has pictured different spaces and ambiences throughout its history, either by recreating the scenery or the infographics of places that have disappeared, or by using real ambiences. This work focuses on the representation of the “nonplace”, identifying its antecedents in movies before postmodernity; its emergence, as Augé points out, in movies produced in the past last decades; and finally its appearance in a distorted manner according to apocalyptic visions, such as Koolhass’ “Junkspace”, within the genre of science fiction.

Palabras chave

Cine e arquitectura, No-lugar, Marc Augé, Rem Koolhaas, espacio lixo

Máis Traballos

Elementos arquitectónicos en hierro elaborados en las fundiciones de la provincia de Pontevedra: Galerías, Balcones y Rejería
Por Anllo Lago, Andrea
Ver traballo —>

Toyo Ito, arquitectura de límites difusos
Por Bermúdez Grasa, Alfredo
Ver traballo —>