Transformaciones espacio-temporales del Monasterio de San Andrés de Espinareda y su villa: arquitectura transformada, perdida, recuperada: estudio de caso

Autor/a: Kevin Prieto Sánchez

Titor/a: Dra. Estefanía López Salas

Ala este del claustro del monasterio de San Andrés de Espinareda, 2020. Fotografía del autor.

Resumo

Este Traballo de Fin de Grao ten por obxectivo o estudo do proceso de transformcións arquitectónicas experimentadas polo mosteiro de San Andrés de Espinareda desde a sua fundación ata a actualidade, de forma conxunta co asentamento de Vega de Espinareda que naceu e creceu aos pés do conxunto monacal. A partir da lectura de documentos históricos, da análise da realidade actual e do uso de ferramentas de debuxo asistido por computador, examinamos as diferentes etapas evolutivas de ambos os obxectos de estudo e, sempre que a interpretación da bibliografía recompilada o permite, elaboramos unha recreación hipotética, tanto escrita como gráfica, delas. A visualización do espazo histórico axúdanos a reflexionar e avanzar no coñecemento do mosteiro de San Andrés de Espinareda e a vila inmediata, así como a entender mellor as súas relacións históricas de interdependencia, determinantes como primeiro paso cara á comprensión da paisaxe urbana deste lugar da zona Ancares-Sil.

This Bachelor´s Degree Final Project aims to study the process of architectural transformations that the monastery of San Andrés de Espinareda has undergone since its foundation to the present day, in conjunction with the “Vega de Espinareda” settlement that was born and grew at the foot of the monastic complex. Based on historical documents, the analysis of the present context and the use of computeraided drawing tools, we examine the various evolutionary stages of both objects of study and, whenever the interpretation of the compiled bibliography allows it, we elaborate a hypothetical recreation, written as well as graphical, of them. The visualization of the historical space helps us to reflect and advance the knowledge of the monastery of San Andrés de Espinareda and the adjacent village, as well as to better understand its historical relations of interdependence, which are crutial as a first step towards the comprehension of the urban landscape of this place from the “Ancares-Sil” area.

Palabras chave

Patrimonio histórico, Arquitectura monastica, Vega de Espinareda, Proceso evolutivo, Recreación gráfica.

Máis Traballos

Los viajes de agua de la ciudad de A Coruña y su impacto en la trama urbana: cartografía histórica y ciudad contemporánea
Por Marcos Edmundo Varela Vázquez
Ver traballo —>

El arte como modificador del espacio arquitectónico: estudio de la obra de Alexander Calder
Por Luis Alejandro Durán Araujo
Ver traballo —>